Novosti online

Произвођачи кафе траже акцизне маркице

Нај­ве­ћи про­из­во­ђа­чи ка­фе у Ср­би­ји тра­же да им др­жа­ва до­зво­ли ис­ти­ца­ње ак­ци­зне мар­ки­це на сво­јим про­из­во­ди­ма што би мо­гло да бу­де ре­ше­ње за по­че­так су­зби­ја­ња швер­ца и бор­бе са не­ло­јал­ном кон­ку­рен­ци­јом.

Про­це­не су да је око 20 од­сто тр­жи­шта ка­фе у си­вој зо­ни, да су гу­би­ци про­из­во­ђа­ча, али и др­жа­ве због то­га огром­ни. Због не­ле­гал­не тр­го­ви­не бу­џет је, пре­ма не­ким про­це­на­ма, го­ди­шње оште­ћен ви­ше ми­ли­о­на евра. И по­ред еви­дент­ног гу­бит­ка у Ми­ни­стар­ству фи­нан­си­ја ова­кву ме­ру за са­да не раз­ма­тра­ју, али су за „По­ли­ти­ку” ре­кли да се „та­ква мо­гућ­ност у не­ком на­ред­ном пе­ри­о­ду не ис­кљу­чу­је”.

– Ако већ пла­ћа­мо по­рез на име ак­ци­за не ви­ди­мо раз­лог да и не ис­ти­че­мо ак­ци­зну мар­ки­цу на наш про­из­вод, као што то чи­не дру­ги про­из­во­ђа­чи ак­ци­зне ро­бе – ка­же Ан­дреј Бе­ле, ге­не­рал­ни ди­рек­тор „Гранд” ка­фе. Он ка­же да је та озна­ка до­каз да је ро­ба про­шла ле­га­лан увоз и да су ца­ри­на и ак­ци­за на тај про­из­вод пла­ће­не. По ње­го­вим ре­чи­ма мар­ки­ца, као са­став­ни део де­кла­ра­ци­је, не би по­ску­пе­ла го­тов про­из­вод.

Од ак­ци­за на ка­фу др­жа­ва је про­шле го­ди­не за­ра­ди­ла око 2,5 ми­ли­јар­ди ди­на­ра (око 20 ми­ли­о­на евра). Ак­ци­за на ка­фу се пла­ћа, али се на па­ко­ва­ње не ис­ти­чу ак­ци­зне мар­ки­це, што ни­је слу­чај са ци­га­ре­та­ма, же­сто­ким ал­ко­хол­ним пи­ћи­ма или бра­шном… Ка­фа се у Ср­би­ју нај­ви­ше уво­зи из Бра­зи­ла, а нај­ве­ће ко­ли­чи­не швер­цо­ва­не си­ро­ве ка­фе ула­зе пре­ко Цр­не Го­ре и Ко­со­ва. Пре­ма про­це­на­ма, два нај­ве­ћа до­ма­ћа про­из­во­ђа­ча („Штра­ус” и „Атлан­тик гру­па”) по­кри­ва­ју око 85 од­сто тр­жи­шта, док је оста­так тр­жи­шта рас­по­ре­ђен на још све­га не­ко­ли­ко озбиљ­ни­јих про­из­во­ђа­ча и ви­ше од 200 ма­лих пр­жи­о­ни­ца.

У ми­ни­стар­ству фи­нан­си­ја об­ја­шња­ва­ју да је обе­ле­жа­ва­ње ак­ци­зним мар­ки­ца­ма по­је­ди­них про­из­во­да пи­та­ње на­ци­о­нал­ног за­ко­но­дав­ства. У др­жа­ва­ма у окру­же­њу, ре­ци­мо у Хр­ват­ској и Цр­ној Го­ри на ка­фи се не ис­ти­че ак­ци­зна мар­ки­ца. Ова­кву прак­су има са­мо Бо­сна и Хер­це­го­ви­на, ко­ја по­ку­ша­ва да се на тај на­чин из­бо­ри са швер­цом. У Сло­ве­ни­ји и Ма­ке­до­ни­ји про­из­во­ђа­чи ка­фе ни­су оп­те­ре­ће­ни тим на­ме­том.

Си­ни­ша Да­ни­чић, ге­не­рал­ни ди­рек­тор ком­па­ни­је „Штра­ус Адри­ја­тик”, ка­же да је Ср­би­ја јед­на од рет­ких зе­ма­ља где се ка­фа и да­ље сма­тра лук­су­зним про­из­во­дом за ко­ји се пла­ћа ак­ци­за. Ве­ћи­на зе­ма­ља у окру­же­њу их је уки­ну­ла, а по­след­ња је би­ла Ру­му­ни­ја од 1. ја­ну­а­ра ове го­ди­не.

– Огро­ман про­блем за нас про­из­во­ђа­че је ве­ли­ки раст ко­ли­чи­не швер­цо­ва­не си­ро­ве ка­фе. То се не­га­тив­но од­ра­жа­ва на кон­ку­рент­ност на тр­жи­шту нас ко­ји ре­дов­но из­ми­ру­је­мо све оба­ве­зе пре­ма др­жа­ви – ис­ти­че наш са­го­вор­ник, до­да­ју­ћи да се овај про­из­во­ђач за­ла­же и за по­сте­пе­но уки­да­ње ак­ци­за на си­ро­ву ка­фу.

– Све­сни смо да је при­ход ко­ји др­жа­ва оства­ру­је од ак­ци­за зна­ча­јан. Али по­сте­пе­но уки­да­ње ак­ци­за учи­ни­ло би си­ро­ву ка­фу ма­ње атрак­тив­ном за шверц, а оства­ри­ли би се и ве­ћи при­хо­ди од ПДВ-а на про­мет ка­фе – сма­тра наш са­го­вор­ник. Ка­же и да су др­жав­не ин­сти­ту­ци­је по­ка­за­ле спрем­ност да ре­ше по­ра­жа­ва­ју­ћу си­ту­а­ци­ју у ко­јој се на­ла­зе про­из­во­ђа­чи.

Пре­ма ди­рек­ти­ви Европ­ске уни­је зе­мље чла­ни­це има­ју пра­во да уво­де ак­ци­зу и на дру­ге про­из­во­де (осим на ону ко­ја се оба­ве­зно опо­ре­зу­ју ак­ци­зом – ду­ван­ске про­из­во­де, ал­ко­хол­на пи­ћа, енер­ген­те) те је опо­ре­зи­ва­ње ак­ци­зом ка­фе (а са­мим тим и обе­ле­жа­ва­ње мар­ки­ца­ма) оста­вље­но зе­мља­ма чла­ни­ца­ма ЕУ.

Си­ро­ва ка­фа ко­ја се швер­цу­је не про­ла­зи кон­тро­ле. Упр­кос то­ме, ова­кви про­из­во­ди се пот­пу­но рав­но­прав­но пла­си­ра­ју на тр­жи­ште али по знат­но ни­жим це­на­ма. Та­ква ка­фа не­ма си­гур­но и без­бед­но по­ре­кло, ни­жег је ква­ли­те­та и до­ста се ме­ша са су­ро­га­ти­ма као што су – со­ја, ку­ку­ру­зно бра­шно, на­ут, сточ­ни гра­шак, па чак и жир без аде­кват­ног а нај­че­шће и без би­ло ка­квог де­кла­ри­са­ња на па­ко­ва­њу.

Link Izvora

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh