Novosti online

Смиривање водених токова, али и нове кише

Влада Србије прогласила је на данашњој седници стање елементарне непогоде на територији 15 општина у Републици Србији због поплава. Оно је проглашено у општинама: Чачак, Нови Пазар, Краљево, Ариље, Лучани, Топола, Пожега, Бајина Башта, Ивањица, Рашка, Љиг, Рача, Косјерић, Пријепоље и Трстеник, саопштено је из владине Канцеларије за сарадњу с медијима. Такође, на седници је усвојен закључак којим се успоставља оперативни штаб Републичког штаба за ванредне ситуације, у циљу предузимања оперативних мера заштите и спасавања од поплава на територији Србије.

Благојевић: Нема штете на водопривредним објектима
Директор Канцеларије за управљање јавним улагањима Марко Благојевић рекао је за Б 92 да Републици Србији није на располагању сав новац који је требало да буде обезбеђен за санацију последица поплава из 2014. године. „Опредељена су 162 милиона евра, комплетан новац још нисмо добили, толика је укупна вредност радова. Део тих средстава усмерен је на пројекте Европске уније, али се за њих чекају процедуре и ми немамо утицаја на то. Санирани су сви пробоји, сва штета која је учињена у поплавама од маја 2014. године, па сада ни на једном објекту водопривреде није настала никаква штета”, казао је Благојевић. На подсећање да је насип на реци Рибница пукао непосредно након изградње, он је рекао да је то једини пример те врсте.

Подаци на терену су указивали на смиривање водених токова, а надлежни из „Србија вода” и Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије поручили су да је стање у већини места погођених поплавама јуче ипак било боље у односу на претходни дан. Из Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије упозоравају да би нове проблеме могла да створи киша која се најављује за четвртак и петак. Помоћник начелника Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије Горан Николић рекао је да прогнозе не охрабрују јер време може да се погорша већ од вечерас. МУП Србије јуче је саопштио да је поплављено 710 домаћинстава, највише на подручју Краљева и Чачка, као и да је евакуисано више од 150 људи.

Село Грдица (Фото АП/Д.В.)

Вучић је у обраћању на Копаоник бизнис форуму рекао да ће држава гледати да надокнади готово сву штету на кућама, помоћним објектима и пољопривредним ораницама. У општинама које су погођене поплавама биће донет програм за обнову, нагласио је председник владе. Вучић је казао да ће програм обнове након поплава бити свеобухватан, да ће укључити све објекте и угрожене поседе. Влада ће определити и додатна финансијска средства за општину Лучани, где је у поплавама оштећена и наменска фабрика „Милан Благојевић”, навео је премијер.

Досадашња укупна штета је неупоредиво мања него она 2014. године, док је на више места и спречена будући да су у међувремену изграђени обалоутврде и насипи, додао је Вучић и рекао да се поставља питање да ли су локалне самоуправе и предузећа урадила све што је требало. Он је поновио да је много урађено на обалама, утврдама и насипима, али да један део није урађен. Министар за ванредне ситуације Велимир Илић демантовао је да је услед поплава дошло до пуцања бедема, рекавши да су их бујичне воде прелиле, а не пробиле и напоменуо да је водостај био виши него током поплава у мају 2014. године.

У „практичну помоћ братском народу у Србији” спремне су да притекну и снаге руског Министарства за ванредне ситуације, казао је руски министар за ванредне ситуације Владимир Пучков.

„Стручњаци министарства заједно са представницима Руско-српског хуманитарног центра активно сарађују на умањивању штете и избегавању жртава”, навео је он. „Припремили смо групу од 100 људи и 16 јединица опреме”, пише у саопштењу Министарства за ванредне ситуације.

На бедемима Чемернице нема ниједног Чачанина

Артиљерци из Краљева на насипу код дворане Борца у Чачку (Фото Г. Оташевић)

Чачак – Бојана Икодиновић, начелник Градског штаба за ванредне ситуације у Чачку, саопштила је јуче по подне да су прилике у овом крају, што се тиче водостаја река, повољније, јер се Чемерница повукла у корито. Међутим, описујући најновије догађаје са терена, додала је:

– Управо сам се вратила са насипа поред Чемернице код Чачка и ситуација је и даље критична. Постоји опасност да, на раздаљини од 600 метара, бедеми попусте на чак шест места. Одмах је потребно 50 људи да се то брани, али тамо нема ниједног Чачанина. Недопустиво је да се из оволиког града који има толико основаних јединица и толико мештана које тишти лоше искуство из поплава од пре две године, баш нико не појави на бедемима. Џакове песком пуне само људи Војске Србије, ватрогасци и припадници цивилне заштите из Апатина и Сомбора – казала је Бојана Икодиновић.

Градоначелник Чачка, Војислав Илић, прозвао је директоре јавних предузећа у граду, захтевајући да пошаљу бар по петорицу људи за рад на насипима.

Бојана Икодиновић је рекла и да су је из Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије обавестили да у Чачак и Лучане долазе тројица стручњака из Русије.

– Они имају неку своју временску прогнозу на основу које тврде да ће овде до 15. марта трајати велике кише, обилније него 2014. године. Не желим да драмим, али мало мања киша може да доведе до тога да нам пукне насип на Чемерници и доживимо гору ситуацију него 2014 – напоменула је она.

Војислав Илић је на седници ГШВС саопштио да је у Чачку током дана боравио и министар одбране у Влади РС, Зоран Ђорђевић.

Припадници Војске Србије спремно су прихватили задатке у Чачку. Овде је прексиноћ у 17 сати стигао део Самоходног хаубичко-артиљеријског дивизиона Друге бригаде копнене војске Србије, стационираног у Краљеву, којим командује потпуковник Иван Ристић. Његова вредна екипа – укупно 29 људи – поставила је одбрамбене насипе на обали Западне Мораве, штитећи дворану КК Борац.

Г. Оташевић

——————————————

Во­да се по­ву­кла, оста­ло бла­то и пу­стош

Но­ви Па­зар – Тек ка­да је ју­че гра­ну­ло сун­це и по­мах­ни­та­ле ре­ке се по­ву­кле у ко­ри­та, ви­де­ле су се све раз­ме­ре ште­те од по­пла­ва ко­је су пре­кју­че за­де­си­ле Но­ви Па­зар. У при­о­ба­љу ре­ка Ра­шке, Јо­ша­ни­це, Де­жев­ске и Тр­нав­ске оста­ло је, ка­ко ка­же гра­до­на­чел­ник Ме­хо Мах­му­то­вић, ви­ше сто­ти­на ку­ћа пу­них му­ља и бла­та, на­ме­шта­ја и по­кућ­ства ко­ји ви­ше ни­су за упо­тре­бу.

– Тек са­да ка­да се во­да по­ву­кла ви­де­ли смо раз­ме­ре ко­је је по­пла­ва про­у­зро­ко­ва­ла на објек­ти­ма и ства­ри­ма у до­ма­ћин­стви­ма. Ве­ли­ка је ште­та на­чи­ње­на и пут­ној ин­фра­струк­ту­ри, по­го­то­во се­о­ским пу­те­ви­ма и пла­шим се да ће укуп­на ште­та би­ти знат­но ве­ћа не­го што смо у пр­ви мах по­ми­сли­ли – ре­као је пот­пред­сед­ник вла­де и министaр тр­го­ви­не Ра­сим Ља­јић, ко­ји је ју­че за­јед­но са град­ским ру­ко­вод­ством оби­ла­зио нај­у­гро­же­ни­ја под­руч­ја.

Он је на­гла­сио да је нај­ва­жни­је да ни­је би­ло људ­ских жр­та­ва, а да ће Вла­да Ср­би­је и ло­кал­на са­мо­у­пра­ва на­док­на­ди­ти ште­ту гра­ђа­ни­ма.

Ју­че су на те­ре­ну би­ли рад­ни­ци јав­них ко­му­нал­них пред­у­зе­ћа са ме­ха­ни­за­ци­јом, вој­ни­ци и до­бро­вољ­ци ко­ји су из по­пла­вље­них ку­ћа и дво­ри­шта укла­ња­ли муљ и бла­то.

– Ми у Но­вом Па­за­ру стал­но стра­ху­је­мо од по­пла­ва и због то­га смо, уз по­моћ ЕУ, пре две го­ди­не из­гра­ди­ли пет ми­ни-бра­на на ре­ка­ма ко­је стал­но до­но­се по­пла­ве. Да то ни­смо ура­ди­ли, ве­ро­ват­но би по­сле­ди­це би­ле још ве­ће – ка­же Мах­му­то­вић и до­да­је да су про­блем ство­ри­ли и бу­јич­ни по­то­ци.

Ште­ту од по­пла­ва про­це­њу­је пет ко­ми­си­ја. Има­ће, ка­жу, до­ста по­сла јер по­пла­ва ни­је ство­ри­ла про­блем са­мо жи­те­љи­ма гра­да. До мно­гих се­ла ис­под Го­ли­је и Ро­го­зне се не мо­же, јер је по­во­дањ од­нео пу­те­ве и мо­сто­ве. Плод­на до­ли­на низ­вод­но од Но­вог Па­за­ра у По­сте­њу и су­сед­ним се­ли­ма би­ла је са­свим под во­дом. Од ози­мих усе­ва ни­је оста­ло ни­шта, а њи­ве ва­ља да се очи­сте од му­ља, пла­стич­них ке­са и дру­гог от­па­да.

С. Ба­кра­че­вић

Link Izvora

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh