Novosti online

Ударац Западу преко Африке

Већ два­пут се чи­ни­ло да је Ал Ка­и­да без­ма­ло раз­би­је­на: ка­да је ис­те­ра­на из уто­чи­шта ко­је су јој у Ав­га­ни­ста­ну пру­жа­ли та­ли­ба­ни до аме­рич­ке ин­ва­зи­је 2001. го­ди­не и ка­да је кра­јем де­це­ни­је об­у­здан њен уста­нак у Ира­ку. Ни то, као ни от­пад­ни­штво ње­ног ирач­ког кри­ла и ње­гов пре­о­бра­жај у Ислам­ску др­жа­ву, са­да ри­вал­ску ор­га­ни­за­ци­ју, ипак је ни­је до­ту­кло. Се­ри­ја не­дав­них на­па­да ње­них при­ста­ли­ца у Афри­ци по­ка­за­ла је да Ал Ка­и­да још пред­ста­вља опа­сност.

Ра­кет­ни на­пад се­вер­но­а­фрич­ких џи­ха­ди­ста про­шлог пет­ка на га­сно по­стро­је­ње „Ин Са­лах” у цен­трал­ном Ал­жи­ру че­твр­ти је те­ро­ри­стич­ки удар Ал Ка­и­де из­ме­ђу Ма­гре­ба и Гви­неј­ског за­ли­ва у по­след­њих по­ла го­ди­не. Пре­ци­зно­шћу ар­ти­ље­ра­ца, са лан­се­ра до­пре­мље­них усред Са­ха­ре, при­пад­ни­ци се­вер­но­а­фрич­ког огран­ка Ал Ка­и­де, по­зна­ти­јег под фран­цу­ским акро­ни­мом AКИМ (AQIM), по­го­ди­ли су тог да­на у зо­ру цен­трал­ни про­из­вод­ни по­гон у „Ин Са­ла­ху” и иза­зва­ли ве­ли­ки по­жар још не­по­зна­тих по­сле­ди­ца. На­кон из­не­над­не ди­вер­зи­је на ком­плек­су ко­ји обез­бе­ђу­је ал­жир­ска ар­ми­ја, вла­сни­ци по­го­на у „Ин Са­ла­ху”: нор­ве­шки „Ста­тојл” и бри­тан­ски БП, од­лу­чи­ли су да при­вре­ме­но об­у­ста­ве рад по­го­на ко­ји про­из­во­ди де­вет ми­ли­јар­ди куб­них ме­та­ра га­са го­ди­шње и ре­дов­но снаб­де­ва му­ште­ри­је у Евро­пи.

Се­вер­но­а­фрич­ко кри­ло Ал Ка­и­де по­но­во се­је страх и смрт у ре­ги­о­ну, пре­но­си „Њу­јорк тајмс” упо­зо­ре­ње за­пад­них стра­те­га. Из­ра­сла из је­згра ал­жир­ских екс­тре­ми­ста то­ком та­мо­шњег гра­ђан­ског ра­та кра­јем 20. ве­ка, ло­кал­на ор­га­ни­за­ци­ја џи­ха­ди­ста при­кљу­чи­ла се Ал Ка­и­ди 2006. го­ди­не, да би 2012. кон­тро­ли­са­ла те­ри­то­ри­ју по­вр­ши­не 300.000 ква­драт­них ки­ло­ме­та­ра са ба­зом на се­ве­ру Ма­ли­ја. Си­ло­вит по­ку­шај про­до­ра џи­ха­ди­ста на југ Ма­ли­ја за­у­ста­ви­ле су две фран­цу­ске вој­не опе­ра­ци­је 2012–2014. го­ди­не. Раз­би­је­ни, џи­ха­ди­сти Ал Ка­и­де ра­штр­ка­ли су се ши­ром Са­ха­ре и Са­хе­ла. По­то­њи без­бед­но­сни ва­ку­ум и без­вла­шће у Ли­би­ји, огро­ман при­лив оруж­ја у ре­ги­он и по­вра­так знат­ног бро­ја ње­них след­бе­ни­ка са ра­ти­шта у Си­ри­ји, Ира­ку и Ав­га­ни­ста­ну осна­жи­ли су ову ор­га­ни­за­ци­ју. АКИМ је нај­жи­ла­ви­ја по­дру­жни­ца Ал Ка­и­де на све­ту, оце­њу­је ових да­на Пен­та­гон.

Го­ди­на­ма усред­сре­ђе­на на по­вре­ме­не от­ми­це стра­на­ца по пу­сти­њи и те­ро­ри­са­ње убо­гог ста­нов­ни­штва по пу­сти­њи, АКИМ je у по­след­њих по­ла го­ди­не ра­ди­кал­но про­ме­ни­ла так­ти­ку де­ло­ва­ња из­ме­ђу Сре­до­зе­мља и атлант­ских оба­ла Гви­неј­ског за­ли­ва, на­ја­вљу­ју­ћи но­ву офан­зи­ву про­тив „Фран­цу­ске, кр­ста­ша и њи­хо­вих сим­па­ти­зе­ра” у ре­ги­о­ну бо­га­том наф­том, зла­том и ура­ни­ју­мом.

Ма­сов­на уби­ства ци­ви­ла у хо­те­ли­ма у Ба­ма­ку (Ма­ли) и Уга­да­гу­гуу (Бур­ки­на Фа­со), ра­фал­ни од­стрел ци­ви­ла на пла­жи у Гран Ба­са­му (Оба­ла Сло­но­ва­че) – три су прет­ход­на уда­ра АКИМ-а у ре­ги­о­ну Са­ха­ре и Са­хе­ла у по­след­њих по­ла го­ди­не. Упо­ре­до са на­из­глед из­не­над­ном еска­ла­ци­јом дејстaва АКИМ-а (фи­нан­си­ра­ним из још не­по­зна­тих из­во­ра), на го­то­во иден­тич­ном те­ре­ну од­ско­ра деј­ству­је и ИД. Осла­бље­на на Бли­ском и Сред­њем Ис­то­ку, ИД на­сто­ји да у Ли­би­ји утвр­ди по­зи­ци­је, об­но­ви ка­дро­ве и лан­си­ра но­ве на­па­де све до „Ан­да­лу­са” – сред­њо­ве­ков­не ислам­ске др­жа­ве на тлу Ибе­риј­ског по­лу­о­стр­ва.

Упо­ре­до са упа­дљи­вим го­ми­ла­њем џи­ха­ди­ста по Са­ха­ри, за­пад­не стра­те­ге по­себ­но бри­не про­фил те­ро­ри­стич­ке опе­ра­ци­је џи­ха­ди­ста у Ба­ма­ку про­шлог но­вем­бра, ка­да су у хо­те­лу „Ра­ди­сон блу” по­би­ли 30 ци­ви­ла.

На­и­ме, по­кољ у Ба­ма­ку AКИМ и ИД су про­гла­си­ли њи­хо­вом „пр­вом за­јед­нич­ком ак­ци­јом” усред Афри­ке, пре­но­си „Њу­јорк тајмс”.

Ве­ћи­на по­сма­тра­ча те две зло­гла­сне те­ро­ри­стич­ке ор­га­ни­за­ци­је ру­тин­ски про­гла­ша­ва ри­вал­ским. Пен­та­гон има дру­га­чи­је ми­шље­ње.

Же­сто­ки ри­ва­ли на Бли­ском и Сред­њем ис­то­ку, џи­ха­ди­сти Ал Ка­и­де и Ислам­ске др­жа­ве у Афри­ци све ви­ше са­ра­ђу­ју, упо­зо­рио је не­дав­но аме­рич­ки бри­гад­ни ге­не­рал До­налд Бол­дак, ко­ман­дант спе­ци­јал­них опе­ра­ци­је ко­ман­де за Афри­ку ар­ми­је САД.

Здру­жи­ва­ње џи­ха­ди­ста AКИМ-а и ИД за­по­че­ло је у ха­о­тич­ној Ли­би­ји, др­жа­ви по­ро­зних гра­ни­ца још од „арап­ског про­ле­ћа” 2011. го­ди­не, где да­нас у сло­бод­ном про­ме­ту цир­ку­ли­ше око 25 ми­ли­о­на ко­ма­да рат­ног на­о­ру­жа­ња.

Да ли за­јед­нич­ке ак­ци­је АКИМ-а и ИД мо­гу уче­ста­ти у на­ред­ном пе­ри­о­ду, за­го­нет­ка је.

За­пад­ни стра­те­зи у ме­ђу­вре­ме­ну уоча­ва­ју да АКИМ и нај­ма­ње пет ње­го­вих ло­кал­них по­дру­жни­ца по­но­во ја­ча­ју упо­ри­ште на се­ве­ру Ма­ли­ја (где Фран­цу­зи и УН сма­њу­ју број тру­па), док ИД и њен нај­бру­тал­ни­ји сим­па­ти­зер, ни­ге­риј­ски Бо­ко ха­рам, ши­ре деј­ства. Док Бо­ко ха­рам по­ја­ча­ва те­рор дуж оба­ла наф­то­но­сног је­зе­ра Чад, ИД из­ме­шта пр­во­бит­но упо­ри­ште у Ли­би­ји из при­о­бал­ног Сир­та у ме­сто Тра­ган усред Са­ха­ре. Тра­ган је стра­те­шко ме­сто на са­хар­ској ма­пи гло­бал­них кри­јум­ча­ра љу­ди, дро­ге, оруж­ја и дру­гих вред­них ро­ба овим де­лом све­та, са ју­га на се­вер и обр­ну­то.

Учвр­шћи­ва­ње по­ло­жа­ја ИД у тзв. ко­лум­биј­ском тро­у­глу, на тро­ме­ђи Ли­би­је, Ал­жи­ра и Ни­ге­ра, и утвр­ђи­ва­ње АКИМ-а на се­ве­ру Ма­ли­ја, пра­ти исто­вре­ме­но но­ва офан­зи­ва Ал Ша­ба­ба – огран­ка Ал Ка­и­де у Со­ма­ли­ји, ко­ји ши­ри деј­ства пре­ма се­ве­ру те зе­мље на­до­мак стра­те­шког про­ла­за Баб ел Ман­деб на Цр­ве­ном мо­ру.

AКИМ, Ислам­ска др­жа­ва у Ли­би­ји, Бо­ко ха­рам у Ни­ге­ри­ји, Ал Ша­баб у Со­ма­ли­ји у би­ци за сво­је („иде­о­ло­шки из­ни­јан­си­ра­не”) екс­тре­ми­стич­ке ци­ље­ве на­во­де истог про­тив­ни­ка.

„Фран­цу­ска, сви кр­ста­ши и њи­хо­ви сим­па­ти­зе­ри тре­ба да оче­ку­ју но­ве на­па­де”, на­ја­ви­ла је фи­ли­ја­ла се­вер­но­а­фрич­ке по­дру­жни­це Ал Ка­и­де на­кон на­па­да на пла­жи у Оба­ли Сло­но­ва­че 13. мар­та.

Link Izvora

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh