Novosti online

Вучић са Изетбеговићем 12. априла у Мостару

И по­ред на­ја­ве Ба­ки­ра Изет­бе­го­ви­ћа да Са­ра­је­во у но­вим ха­шким пре­су­да­ма на сва­ки на­чин по­ку­ша­ва да на­ђе по­вод за но­ву ту­жбу БиХ про­тив Ср­би­је пред Ме­ђу­на­род­ним су­дом прав­де, Бе­о­град не од­у­ста­је од по­ми­ре­ња. Ка­ко „По­ли­ти­ка” екс­клу­зив­но са­зна­је, Алек­сан­дар Ву­чић ће се 12. апри­ла у Мо­ста­ру ипак сре­сти с Ба­ки­ром Изет­бе­го­ви­ћем. Срп­ски пре­ми­јер и пред­се­да­ва­ју­ћи Пред­сед­ни­штва БиХ раз­го­ва­ра­ће о свим отво­ре­ним пи­та­њи­ма јер, ка­ко за наш лист на­гла­ша­ва­ју у Не­ма­њи­ној 11, „не­ма простора за но­ве су­ко­бе”. Осим с Ба­ки­ром Изет­бе­го­ви­ћем, на ску­пу у Мо­ста­ру пре­ми­јер Ву­чић ће се са­ста­ти и с Дра­га­ном Ча­ви­ћем и Мла­де­ном Ива­ни­ћем, хр­ват­ским и срп­ским чла­ном Пред­сед­ни­штва БиХ, а у овај хер­це­го­вач­ки град до­ла­зе и – пред­сед­ни­ца Хр­ват­ске Ко­лин­да Гра­бар Ки­та­ро­вић, пред­сед­ник Цр­не Го­ре Фи­лип Ву­ја­но­вић, сло­вач­ки пред­сед­ник Ан­дреј Ки­ска и аме­рич­ка ам­ба­са­дор­ка у БиХ Мо­рин Кор­мак.

Две мар­тов­ске пре­су­де Ха­шког три­бу­на­ла, Ра­до­ва­ну Ка­ра­џи­ћу и Во­ји­сла­ву Ше­ше­љу, би­ле су по­вод за же­сток по­ли­тич­ки су­коб на ре­ла­ци­ји Са­ра­је­во–Бе­о­град. Од­мах по из­ри­ца­њу пре­су­де предводнику бо­сан­ских Ср­ба, Изет­бе­го­вић је на­ја­вио да Са­ра­је­во у ха­шким пре­су­да­ма тра­жи мо­гућ­ност за об­на­вља­ње ту­жбе про­тив Ср­би­је за ге­но­цид пред Ме­ђу­на­род­ним су­дом прав­де. Рок за ре­ви­зи­ју по­ступ­ка, ко­ји је БиХ из­гу­би­ла, ис­ти­че у фе­бру­а­ру 2017. го­ди­не. На те Изет­бе­го­ви­ће­ве ре­чи Ву­чић је же­сто­ко уз­вра­тио у екс­клу­зив­ној из­ја­ви „По­ли­ти­ци”, ис­ти­чу­ћи да га „не из­не­на­ђу­ју” прет­ње ко­је сти­жу из Са­ра­је­ва.

„У пр­вој из­ја­ви по­сле из­ри­ца­ња пре­су­де Ка­ра­џи­ћу ни­сам ни по­ме­нуо Ба­ки­ра Изет­бе­го­ви­ћа, али сам, по све­му су­де­ћи, до­бро на­слу­тио да не­ко не же­ли по­ми­ре­ње у ре­ги­о­ну, већ иде про­тив 35 од­сто ста­нов­ни­штва вла­сти­те зе­мље и тра­жи би­ло ка­кав до­во­љан раз­лог да по­кре­не спи­ра­лу, нај­пре по­ли­тич­ког, а он­да ко зна ка­квог на­си­ља. Ба­ки­ру Изет­бе­го­ви­ћу ни­је би­ло по­треб­но ни два да­на од из­ри­ца­ња пре­су­де Ра­до­ва­ну Ка­ра­џи­ћу да по­кре­не ини­ци­ја­ти­ву, па уме­сто пред­ло­га за ко­нач­но по­ми­ре­ња, он из­но­си пред­лог за прав­ну и по­ли­тич­ку осве­ту над Ср­би­ма”, ре­као је Алек­сан­дар Ву­чић. Пред­се­да­ва­ју­ћи Пред­сед­ни­штва БиХ уз­вра­тио је да ни­ко из Бе­о­гра­да не би смео ни да по­ми­ње реч на­си­ље кад је Бо­сна у пи­та­њу, до­дав­ши да се „у пред­из­бор­ним кам­па­ња­ма из­го­ва­ра­ју ја­ке ре­чи”. Пре­ми­јер Ср­би­је од­го­во­рио је да би ре­ви­зи­ја ту­жбе за ге­но­цид би­ла по­ли­тич­ко на­си­ље и да Бе­о­град не­ће тра­жи­ти крив­це у бо­шњач­ком на­ро­ду. Уз на­по­ме­ну да је Изет­бе­го­вић ипак пре­тио Ср­би­ји, Ву­чић је ка­зао: „Ми ће­мо ње­го­ве прет­ње то­ле­ри­са­ти, јер не знам шта би би­ла ал­тер­на­ти­ва.” Пред­сед­ник Вла­де Ср­би­је по­ру­чио је и да му је жао што Изет­бе­го­вић из­ми­шља да би­ло ко из Бе­о­гра­да пре­ти Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни. „Као пред­сед­ник Вла­де Ср­би­је, то ни­сам чи­нио ни пре, ни за вре­ме, а ни по­сле би­ло ка­кве из­бор­не кам­па­ње”, до­дао је Ву­чић.

Са­мо не­де­љу да­на ка­сни­је, ко­мен­та­ри­шу­ћи пре­су­ду ли­де­ру ра­ди­ка­ла, Изет­бе­го­вић је ре­као да у слу­ча­ју да и пра­во­сна­жна пре­су­да Ше­ше­љу та­ко­ђе бу­де осло­ба­ђа­ју­ћа, „ти­ме ипак не­ће би­ти решено пи­та­ње уло­ге Ср­би­је у ра­то­ви­ма у БиХ и Хр­ват­ској”.

И по­сле све­га, уочи пред­сто­је­ће по­се­те срп­ског пре­ми­је­ра Мо­ста­ру, Изет­бе­го­вић по­ру­чу­је: „Ако је Ву­чи­ће­ва ру­ка пру­же­на и он и да­ље же­ли раз­го­ва­ра­ти са Бо­шња­ци­ма, ми смо ту, али се­бе не­ће­мо ре­ду­ко­ва­ти, тра­га­ће­мо за прав­дом до кра­ја и не­ка то не оче­ку­је од нас.” Премијер на­ја­вљу­је да ће ње­го­ва по­се­та Мо­ста­ру „би­ти ин­те­ре­сант­на”.

Од­но­си Ср­би­је и Бо­сне и Хер­це­го­ви­не има­ли су у про­те­клих го­ди­ну да­на успо­не и па­до­ве. Стра­сти су се је­два сми­ри­ле по­сле на­па­да на Ву­чи­ћа при­ли­ком по­се­те По­то­ча­ри­ма, ка­да је на ње­га на­ср­ну­ла ру­ља, при че­му до да­нас ни­ко од на­па­да­ча и ин­спи­ра­то­ра ни­је ни от­кри­вен, а ка­мо­ли про­це­су­и­ран. У ју­ну про­шле го­ди­не Изет­бе­го­вић је от­ка­зао пр­ву зва­нич­ну по­се­ту То­ми­сла­ва Ни­ко­ли­ћа Са­ра­је­ву због хап­ше­ња На­се­ра Ори­ћа по по­тер­ни­ци Бе­о­гра­да. Изет­бе­го­вић је та­да оце­нио да је „по­на­ша­ње Ср­би­је у слу­ча­ју хап­ше­ња На­се­ра Ори­ћа не­при­хва­тљи­во и раз­о­ча­ра­ва­ју­ће”, те да је пу­шта­ње Ори­ћа из екс­тра­ди­ци­о­ног при­тво­ра у Швај­цар­ској и ње­гов по­вра­так у БиХ „од кру­ци­јал­ног зна­ча­ја за на­ста­вак опо­рав­ка од­но­са БиХ и Ср­би­је”.

Но­ви по­вод за кри­ти­ке на ра­чун Бе­о­гра­да Изет­бе­го­вић је на­шао већ по­чет­ком ја­ну­а­ра ове го­ди­не, ка­да је Алек­сан­дру Ву­чи­ћу за­ме­рио што је оти­шао у Ба­ња­лу­ку на про­сла­ву Да­на Ре­пу­бли­ке Срп­ске. Та­да је оце­нио да су од­но­си са Бе­о­гра­дом „осци­ли­ра­ју­ћи”, до­дав­ши: „Ву­чић игра јед­ну игру у ко­јој смо за са­да и ми из БиХ у пра­ву, а и До­дик је у пра­ву, па је бли­зак и Ба­ња­лу­ци, па је бли­зак и Са­ра­је­ву.”

У ме­ђу­вре­ме­ну је пред­сед­ник Стран­ке де­мо­крат­ске ак­ци­је упу­тио но­ви по­зив Ни­ко­ли­ћу, да би га не­дав­но по­но­во по­ву­као, ово­га пу­та прав­да­ју­ћи се из­бо­ри­ма у Ср­би­ји.

Link Izvora

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh