• Analize I Kolumne

  SKANDAL U NIŠU! NOVCEM IZ BUDŽETA MEDIJSKI TAJKUNI PLAĆAJU STRUJU RODJACIMA; Izveštaj LAF-a i BIRODI-ja o načinu trošenja sredstava na konkursu za finansiranje medijskih sadržaja na teritoriji grada Niša za 2015. godinu

   

       Javni konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2015. godini objavljen je 17. aprila 2015. godine. Konkurs je raspisao načelnik Uprave za kulturu, Nebojša Stevanović, na osnovu člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima, člana 21. i 65. Statuta grada Niša, člana 8. Odluke o budžetu Grada Niša za 2015. godinu, Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i Rešenja o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2015. godini.

  U tekstu Konkursa navedeno je da se budžetska sredstva odobravaju za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u novinama, elektronskim medijima koji se distribuiraju ili emituju na teritoriji Grada Niša, kao i registrovanim internet stranicama, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana, sa ciljem da mediji budu sredstvo informisanja, edukacije, dijaloga i participacije građana u ostvarivanju prioriteta definisanih strateškim dokumentima.

  Na Konkurs se javio 31 izdavač medija.

  Načelnik Uprave za kulturu Nebojša Stevanović je 28. maja 2015. godine doneo Rešenje o imenovanju članova Stručne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2015. godini. Prema njegovoj odluci, članovi Stručne komisije su:

  1. Goran Vladković, glavni i odgovorni urednik „OK Radija“ iz Vranja, koga su predložili UNS, NUNS, NDNV, Lokal pres i ANEM;
  2. Biljana Ljubisavljević, novinarka novinske agencije Beta, koju je predložilo Društvo novinara Niša;
  3. Dušan Stojanović, dugogodišnji novinar Večernjih novosti, koji je imenovan kao „nezavisni stručnjak za medije“.

  Ova Stručna komisija je 14. jula 2015. godine načelniku Uprave za kulturu dostavila predlog sa 16 izabranih medijskih projekata, kao i iznosa budžetskih sredstava kojima će se sufinansirati izabrani projekti.

  Načelnik Uprave za kulturu Nebojša Stevanović je istog dana, „na osnovu predloga Komisije i sopstvenog uvida u projekte“ doneo Rešenje o raspodeli sredstava. Prema ovom Rešenju, od ukupno 57.235.000 dinara, koliko je u gradskom budžetu opredeljeno za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada u 2015. godini, raspoređeno je 51.128.200 dinara, dok za ostatak od 6.106.800 Stručna komisija nije dala predlog.

  Stručna komisija i Uprava za kulturu odlučili su da na Konkursu više od 86 odsto sredstava dobiju mediji koji su u Godišnjem izveštaju o vlasničkoj strukturi i kontroli medija u Srbiji, koji je objavio Savet za borbu protiv korupcije u februaru 2015. godine, označeni kao mediji koji su vlasnički, finansijski ili uređivački bliski vlastima.

  Mediji čiji su osnivači članovi porodice Radomirović: Belle amie televizija, Belle amie radio, Belle amie internet portal i Narodne novine, na Konkursu su dobili skoro 61,5% odsto ukupnih sredstava (31.486.000 dinara). Televiziji Zona plus, čiji je vlasnik Vladan Gašić, sin bivšeg ministra odbrane Bratislava Gašića, odobreno je 8.152.200 dinara (15,9 odsto), a Televiziji Kopernikus, koja je u vlasništvu Zvezdana Milovanovića, i kojoj se u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije pripisuje programska i finansijska bliskost sa Srpskom naprednom strankom- 4.500.000 dinara (8,8 odsto).

  Svi ostali mediji dobili su oko 14 odsto ukupnih sredstava.

   

  • SUMNJE U POTENCIJALNE NEPRAVILNOSTI NA KONKURSU

  Od raspisivanja, te tokom realizacije, a i po završetku Konkursa, izneto je više različitih sumnji/ primedbi na njegovu regularnost, zbog kojih su učesnici Konkursa, kao i Lokalni antikorupcijski forum Niš (LAF) pokrenuli odgovarajuće postupke pred Upravnim sudom, Agencijom za borbu protiv korupcije i drugim organima. Među sumnjama našle su se i one koje su se ticale odobrenih budžetskih sredstava za pojedine projekte.

  • LAF i Biro za društvena istraživanja (BIRODI), koji su monitorisali Konkurs, označili su kao poseban problem sumnju da su gradska budžetska koja su na Konkursu dobili pojedini medijski projekti nekoliko meseci kasnije iskorišćena za kupovinu Niške televizije (NTV), čiji je osnivač bila Skupština grada.

  NTV je na aukciji kupio konzorcijum u kojem su bile Narodne novine i fizičko lice Slađana Ostojić, inače direktorka i glavna i odgovorna urednica Televizije Zona Plus, to jest medij i čelnica medija čiji su projekti podržani sa najviše sredstava na Konkursu. Same Narodne novine su na Konkursu dobile više budžetskog novca (14.850.000 dinara) od iznosa za koji je ovaj Konzorcijum kupio NTV (za manje od deset miliona dinara).

  Aleksandar Živadinović, drugi ponuđač na aukciji, inače izvršni direktor marketinga NTV, podneo je prigovor na takvu odluku Agencije za privatizaciju. U njemu je izrazio sumnju u validnost dela podnete dokumentacije, odnosno overene izjave vlasnika Narodnih novina Vidosava Radomirovića u kojoj se tvrdi da se te novine “ne finansiraju u celini ili delom iz javnih prihoda“. Izjavu ovakve sadržine dužan je, inače, da podnese svaki ponuđač koji ima svojstvo pravnog lica jer Zakon o javnom informisanju i medijima, kao i Uputstvo za ponuđače, ne dozvoljavaju da u privatizaciji medija učestvuju „pravna lica koja se u celini ili delom finansiraju iz javnih prihoda“.

  Živadinović je u prigovoru podsetio da su Narodne novine na niškom Konkursu za sufinansiranje javnog interesa u medijskim projektima iz niškog budžeta dobile 14.850.000 dinara, a da su, prema podacima Uprave za trezor Ministarstva finansija, od 2009. godine dobijale milionska sredstva iz gradskog i opštinskih budžeta. U Izveštaju o vlasničkoj strukturi i kontroli medija u Srbiji Saveta za borbu protiv korupcije tvrdi se, uz pozivanje na podatke Južnih vesti, da se do sada iz niškog budžeta za te novine “godišnje izdvajalo oko 150.000 evra”, te da su one u periodu od 2009. do 2012. godine, i to samo iz gradskog budžeta, dobile 49 miliona dinara.

  Ministarstvo privrede Republike Srbije odbilo je Živadinovićev prigovor. On je zatim pokrenuo postupak pred Upravnim sudom, koji još uvek traje. Najavio je da će u slučaju da i odluka Upravnog suda “ne bude adekvatna” pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom, kao i mogućnost da “zaštitu od diskriminacije na tržištu” potraži pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

  Vlasnik Narodnih novina Radomirović negirao je neregularnosti. On je za pojedine niške medije ocenio da Narodne novine, kako je kazao, ne predstavljaju pravno lice koje se u celini ili delom finansira iz javnih prihoda jer “nisu direktni budžetski korisnik”, a budžetska sredstva su, kazao je, “zaradile“ tako što su pružale usluge u okviru svoje delatnosti.

  • LAF i BIRODI su upozorili da je ozbiljan problem i što su Stručna komisija i Uprava za kulturu odobrili upravo „najskupljim“ medijskim projektima pojedinačne troškove koji bi se mogli smatrati neopravdano velikim. Uprkos tome što ti mediji u revidiranim budžetima uglavnom nisu izbacili/umanjili troškove za koje je Stručna komisija upozorila da su „neprihvatljivi“, ova Komisija i Uprava su nešto kasnije odobrile te budžete. U medijske projekte sa neopravdano visokim troškovima i/ili troškovima koji nisu izbačeni ili umanjeni uporkos upozorenju Stručne komisije mogu se ubrojati projekti Televizije Belle amie, Radija Belle amie, Internet portala Belle amie, Narodnih novina, kao i Televizije Kopernikus.

   

  • SUMNJE U POTENCIJALNE NEPRAVILNOSTI PRILIKOM FINANSIJSKE REALIZACIJE PROJEKATA

          U cilju monitoringa/ analize finansijskih i narativnih izveštaja o realizaciji 16 budžetski podržanih medijskih projekata koje su mediji dostavili Upravi za kulturu grada Niša, LAF Niš je ostvario uvid u sve te izveštaje, kao i deo prateće dokumentacije, kao što su računi, nalozi za isplatu, platni listići, ugovori, ovlašćenja, izveštaji o izvršenom platnom prometu i ostala dokumenta koja pravdaju utrošena sredstva. Uvid u dokumentaciju ostvaren je u  Upravi za kulturu, po osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

  Ovakav monitoring/analiza realizovan je u tesnoj saradnji sa stručnjacima iz finansijske oblasti.

  Nakon ostvarenog  uvida  u dokumentaciju može se konstatovati da su svi  mediji dostavili finansijske i narativne izveštaje na uniformnim obrascima, ali da je samo manji broj medija u potpunosti zadovoljio formu izveštaja, dok su kod većeg broja evidentirana manja ili veća odstupanja.

  Podaci koji su u izveštajima najćešće izostali su naziv izdavaoca računa, iznos dokumenata za plaćanje, broj i datum dokumenata i broj i datum izvoda iz banke. U izvesnom broju izveštaja umesto konkretnih podataka, kao što su novčani iznosi, brojevi računa, brojevi izvoda, naziv izdavaoca računa i slično .

  Osnovni utisak je da formalno podnošenje finansijskih i narativnih izveštaja Upravi za kulturu od strane budžetski podržanih medija nije ni približno dovoljna kontrola načina trošenja javnih sredstava, odnosno novca građana. Takva kontrola bi morala da bude sistemska i stručna, a nepravilnosti u trošenju novca institucionalno utvrđene i sankcionisane.

          Na osnovu ostvarenog uvida, LAF i BIRODI izražavaju sumnju da budžetski novac koji je opredeljen za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja nije u potrebnoj meri utrošen u skladu sa namenom ili da nije opravdan na adekvatan način.

  1. Stručna komisija za ocenu medijskih projekata prihvatila je revidirane budžete medijskih projekata uprkos tome što iz njih nisu izbačeni ili nisu umanjeni troškovi za koje je ta ista komisija na svojoj drugoj sednici, održanoj 9.7.2015., konstatovala da su „neprihvatljivi“. Među „neprihvatljivim“ troškovima, po oceni Komisije, su službene dnevnice novinara, snimatelja i foto reportera (Televizija Belle amie, Radio Belle amie, Internet portal Belle amie i Narodne novine), honorari pravnih savetnika/ zastupnika (Televizija Belle amie i Narodne novine) i preveliki troškovi interneta (Televizija Belle amie i Narodne novine). Stručna komisija je navela da su „neprihvatljivi“ i troškovi interneta u projektima Radio Belle amie i Internet portala Belle amie, ali takvi troškovi ne postoje ni u njihovim osnovnim ni u revidiranim budžetima.    

  Uprkos „upozorenju“ Stručne komisije, iz gradskog budžeta je za službene dnevnice Narodnim novinama isplaćeno ukupno 1.728.000 dinara, Televiziji Belle amie- 1.680.000, Radiju Belle amie- 648.000, a internet portalu Belle amie- 240.000 dinara. Za pravne zastupnike u Narodnim novinama i Televiziji Belle amie iz budžeta je izdvojeno ukupno 336.000, odnosno  312.000 dinara. Za troškove interneta u Televiziji Belle amie iz budžeta je izdvojeno ukupno 936.000 dinara, odnosno 156.000 dinara mesečno, a za iste troškove u Narodnim novinama ukupno 432.000 dinara, odnosno 72.000 dinara mesečno. Stručna komisija u „neprihvatljive“ nije uvrstila i troškove goriva, mada je, na primer, prema našem uvidu u te troškove, za svaki medijski prilog Internet portala Belle amie „pređeno“ po više od 100 kilometara.

  U „neprihvatljive“ izdatke, po navodima Komisije, spadaju i troškovi programske trase Niš- Beograd- STN Slovenija na Televiziji Kopernikus, za koje je iz budžeta izdvojeno 2.400.000 dinara. Prema finansijskom izveštaju, ovaj neprihvatljivi trošak izmirivan je u devizama.

  1. Indikativno je da su u revidiranim budžetima ostali i troškovi „službenih dnevnica“ za novinare, snimatelje i fotoreportere uprkos oceni Stručne komisije da su „neprihvatljivi“, kao i činjenici da se projekti realizuju isključivo na teritoriji grada, a da su isplate medijskim radnicima previđene i u okviru plata/ honorara. Nakon „opomene“ Stručne komisije, u pojedinim revidiranim budžetima iznosi za službene dnevnice su čak povećani (Narodne novine). Finansijski izveštaji pokazuju da su sporne službene dnevnice i realizovane. Uvidom u prateću dokumentaciju može se utvrditi da nema naloga za službena putovanja, nema putnih računa i nema izveštaja sa službenih putovanja. Priloženi su jedino nalozi za isplatu putnih troškova koji sami po sebi ne mogu biti dovoljni da bi trošak bio priznat za knjiženje u poreskom bilansu. Iznos jednog naloga za isplatu putnih troškova u nekim slučajevima prelazi i 350.000 dinara.

  (Televizija Belle amie je iz gradskog budžeta za službene dnevnice potrošila ukupno 1.680.000 dinara, odnosno 350.000 mesečno, od kojih 280.000 dinara mesečno iz gradskog budžeta, a ostatak iz sopstvenih sredstava; Radio Belle amie- ukupno 648.000 dinara iz budžeta, odnosno 135.000 mesečno, od kojih 108.000 mesečno iz budžeta, a ostatak iz sopstvenih sredstava; Internet portal Belle amie- ukupno 240.000 dinara iz budžeta, odnosno 50.000 mesečno, od kojih 40.000 mesečno iz budžeta, a ostatak iz sopstvenih sredstava; Narodne novine- ukupno 1.728.000 dinara iz budžeta, odnosno 360.000 mesečno, od kojih 288.000 iz budžeta, a ostatak iz sopstvenih sredstava).  

  1. Honorari za članove projektnih timova isplaćivani su uglavnom preko platnih listića, a u manjem broju slučajeva kroz autorske honorare, ugovore o delu i slično. Kod dela medija koji su honorare za rad na projektu isplaćivali preko platnih listića nije u dovoljnoj meri jasno da li honorari „menjaju“ celokupne mesečne zarade članova projektnog tima, odnosno da li su članovi tima radili samo na projektu ili su obavljali i druge uredničke/ novinarske poslove, te da li su oni za svoj ukupni mesečni rad primali jedino ove honorare ili su honorari bili deo većih mesečnih primanja.

  (U Televiziji Belle amie- projektni menadžer je primao 198.000 dinara mesečno od kojih 158.400 iz gradskog budžeta, finansijski menadžer 70.000 (od kojih 56.000 iz budžeta), a novinar 35.000 (od kojih 28.000 iz budžeta); Narodne novine- projektni menadžer je mesečno primao 80.000 (64.000 iz budžeta), finansijski menadžer 70.000 (56.000), urednik 50.500 (40.400), novinar urednik 50.400 (40.200), a novinari od 31.000 (24.800) do 35.000 dinara (28.400 iz budžeta); Radio Belle amie- projektni menadžer je mesečno primao 70.000 (56.000 iz budžeta), finansijski menadžer 50.000 (40.000), a urednici i novinari po 25.000 (po 20.000 iz budžeta); Internet portal Belle amie- projektni menadžer je mesečno primao 50.000 (40.000 iz budžeta), a novinari 25.000 dinara (20.000 iz budžeta); Internet portal City online- novinar i veb administrator su primali iz  budžeta 40.000 i 38.333 dinara mesečno; Radio City- menadžer projekta je iz budžeta mesečno primao 39.673 dinara, a među personalnim troškovima nije bilo novinara; Novinska agencija Beta- urednik servisa mesečno je primao 26.406 (21.125 iz budžeta), novinar dopisnik 29.451 (21.125), a fotoreporter dopisnik 29.451 (27. 448 iz budžeta); Internet portal Roma world- glavni urednik je mesečno primao 30.000, novinar 23.000 dinara, a kamerman 22.500 dinara mesečno; Agencija Petar Pan- novinar i snimatelj mesečno su primali honorar u bruto iznosu od po 28.000 dinara; Informativni portal grada Niša Niške vesti- urednik je mesečno primao 30.000, a novinar 14.000 dinara; Pressing- za sve honorare po broju časopisa iz budžeta je izdvajano 42.805 dinara.

  U Televiziji Zona plus menadžerka projekta koja je istovremeno i direktorka i glodurka televizije mesečno je primala u proseku 115.500 dinara u bruto iznosu koji je u celosti isplaćivan iz budžeta; urednica projekta koja je i zamenica glodurke primala je od 82.171 do 92.251 u bruto iznosima koji su u celosti isplaćeni iz budžeta; novinari su primali od 45.170 do 67.276 dinara mesečno u bruto iznosima, što je takođe u celosti isplaćeno iz budžeta.

  Ima, međutim, i medija koji honorare članova projektnog tima nisu naplatili iz gradskog budžeta, već iz drugih izvora. Građane Niša ni dinar nisu koštali honorari članova projektnog tima na Televiziji Kopernikus, internet portalu Građanin, kao i Televizijskoj produkciji Naša sela (South Side))

  1. Nabavka tehničke opreme nadilazi potrebe većine projekta koje imaju ovakvu stavku u budžetima, odnosno broj „neophodnih“ tehničkih uređaja veći je od broja članova Projektnog tima koji bi je koristili, a pri tom je i realizovana na samom kraju projekta, što otvara pitanje da li je bila neophodna za realizaciju. U projektima nije navedena specifikacija opreme, a iz delimičnog uvida u dokumentaciju nije jasno o kojoj opremi je reč.

       (Narodne novine su za nabavku opreme iz budžeta dobile ukupno 2.448.000, odnosno 510.000 dinara mesečno (od kojih 408.000 iz budžeta), a uz to su za održavanje i servisiranje opreme iz budžeta dodatno potrošile ukupno 259.200 dinara; Televizija Belle amie je za nabavku tehničke opreme iz budžeta dobila ukupno 1.754.400 dinara, odnosno mesečno 365.000 (292.400 iz budžeta), a za njeno održavanje i servisiranje još ukupno 240.000 dinara; Televizija Kopernikus je novcem građana Niša nabavila i/ili iznajmila opremu za snimanje i emitivanje u ukupnom iznosu od 720.000 dinara.

  1. Ima indicija da je deo javnih sredstava, odnosno novca poreskih obveznika, iskorišćen za izmirivanje privatnih troškova osoba za koje se može pretpostaviti da su srodnici, odnosno povezana lica sa pojedinim vlasnicima medija, kao i troškova koji nemaju direktne veze sa realizacijom projekta.

  (Troškovi električne energije Televizije Belle amie pravdani su računima za više brojila stambenih i poslovnih prostora koja se vode na osobe za koje se pretpostavlja da su povezana lica sa vlasnikom televizije, kao i računima brojila iz drugih opština. Korisnici tih brojila su Katarina Radomirović („električni kotao“ u Prijezdinoj 3), Katarina Radomirović („stambeni prostor“ u ulici Oblačića Rada 8/A) i Dragana Radomirović („drogerija“ u Ulici Stevana Prvovenčanog 9). Budžetskim sredstvima izmirivani su i računi vezani za brojila na Kameničkom visu (Republički Hidrometeorološki zavod), u Kruševcu (bez preciziranja o kom pravnom ili fizičkom licu je reč), Tupižnici („Repetitor Belle amie Manjinac BB“), Šljivovik („RTV Belle amie Šljivovik BB“), Veliko Pupavce („RT Belle amie Veliko Pupavce BB“) i Brzeći („Belle amie Brzeće“).

  U troškove električne energije koja je potrošena za potrebe realizacije projekta Narodnih novina ubrojani su i troškovi koji nisu vezani za brojila na Trgu Kralja Milana 6- 8, gde se nalazi redakcija ovog lista, kao i Televizije Belle amie. Uz finansijski izveštaj priloženi su i računi za struju u Garaži ovog lista u Ulici Učitelj Milinoj 33, u kojoj je, inače, brojilo poslednji put očitano u decembru 2007. godine, lokalu Narodnih novina u Poslovnom centru Gorča 44 u Ulici Obrenovićevoj, kao i zgradi u Ulici Generala Bože Jankovića, gde se nekada nalazila redakcija, a danas je smeštena adminstracija i oglasna služba lista.

   

  • POJEDINAČNI MEDIJI

   

  • Narodne novine d.o.o., Projekat „Niš moj grad“.

  Period realizacije projekta je jul- decembar 2015. Iznos ugovorenih sredstava je 14.850.000 dinara. Broj planiranih medijskih sadržaja 1000. Broj realizovanih sadržaja je 1000.

  Finansijski deo izveštaja je popunjen, ali ne u potpunosti i u traženoj formi.

  Nakon konstatacije Stručne komisije za ocenu projekata da su troškovi službenih dnevnica „neprihvatljivi“, u revidiranom budžetu oni nisu izbačeni već povećani (sa ukupno 1.680.000 na ukupno 1.728.000 dinara). Troškovi pravnog zastupnika, kao i visoki troškovi  interneta, koji su takođe ocenjeni kao „neprihvatljivi“, samo su smanjeni. Troškovi pravnog zastupnika smanjeni su sa ukupno 392.000 na ukupno 336.000 dinara, a visoki troškovi interneta sa ukupno 756.000 dinara (135.000 dinara mesečno)  na ukupno 432.000 dinara (90.000 dinara mesečno).

  Gorivo–  ukupan iznos je 384.000 dinara.

  Službene dnevnice–  ukupan iznos je 1.728.000 dinara. U prilogu izveštaja  nema  nijednog naloga za službeno putovanje, a nema ni izveštaja sa službenih putovanja koji potvrđuju da je do njega došlo. Priloženo je jedino pet naloga za isplatu i odluka direktora da zaposleno lice (J.S) podigne određeni iznos. Jedan od takvih primera je nalog za isplatu 361.146  dinara na ime putnih troškova sa računa kod Hypo banke od 01.10.2015. Nalog za isplatu sam po sebi nije dovoljan da bi trošak bio priznat, jer u poreskom bilansu ne može biti priznat za knjiženje.

  Potrošni materijal, troškovi telefona, troškovi električne energije. Povodom ove stavke ostvaren je uvid samo u račune za utrošak električne energije. Priloženi su računi sa tri merna mesta na tri lokacije: brojilo Narodnih novina u Ulici Generala Bože Jankovića, lokal u Tržnom centru Gorča i garaža u Ulici Učitelj Milina (brojilo na toj lokaciji je poslednji put očitano 2007. godine i ne može se  ustanoviti koje su potrebe plaćanja održavanja ovog brojila za potrebe projekta).

  Troškovi štampe- ukupan iznos je 3.984.000 dinara. Priloženi su računi beogradske štamparije „Borba“.

  Nabavka tehničke opreme– ukupan iznos je 2.448.000 dinara. Oprema je nabavljena na kraju projekta. Nabavljena su 32 tehnička uređaja za potrebe rada 23 osobe, koliko je angažovano na projektu i za koje su predviđeni personalni troškovi.

  U finansijskom izveštaju se navode samo računi. U prilogu se nalaze dva računa izdata 01.12. 2015. od strane dobavljača („Jakov sistem“). Vrednost ovih računa je po 831.912 dinara. Dana 04.12. 2015. izdat je još jedan račun, za četiri tehnička artikla, u iznosu od  509.280 dinara. Ukupna vrednost ova tri računa je 2.173.104, a uvid u račune koji eventualno pravdaju  iznos od  274.896 dinara, koliko iznosi razlika do planiranih 2.448.000 dinara, nije izvršen.

  Troškovi održavanja i servisiranja– ukupan iznos je 259.200 dinara. Nakon uvida u jedan od računa konstatovana je i nelogičnost: datum realizovane usluge je 10.08. 2015., a u rubrici za naznačenu uslugu navodi se da je ona realizovana na osnovu ugovora koji je zaključen četiri meseca kasnije, 24.12. 2015. godine.

  Internet– ukupan iznos je 432.000 dinara, odnosno mesečno 90.000 dinara (72.000 iz gradskog budžeta). Prema podacima dostupnim na internetu, cene internet paketa su do 7.000 dinara mesečno.

  Personalni troškovi– ukupan iznos je 5.230.800 za 21 osobu, od koji je osam novinara.

  Konsalting– ukupan iznos je 1.200.000 dinara, a realizovala ga je radnja „DES Rim“.

   

  • RTV  Belle amie d.o.o. Niš, Projekat „Pod budnim okom građana“  

  Period realizacije projekta je jul –decembar. Vrednost  ugovorenih sredstava 13.500.000 dinara. Broj planiranih medijskih sadržaja 800, a realizovanih 844.

  Finansijski deo izveštaja je popunjen, ali ne u potpunosti u traženoj formi.

  Mada je Stručna komisija konstatovala da su službene dnevnice, pravni zastupnik i visoki troškovi interneta „neprihvatljivi“, oni su ostali i u revidiranom budžetu. Troškovi službenih dnevnica nisu umanjeni (i pre i nakon revidiranja budžeta iznose 1.680.000 dinara), a visoki troškovi interneta su neznatno smanjeni, sa 1.092.000 dinara na 936.000 dinara, kao i troškovi pravnog zastupnika (sa ukupno 392.000 na ukupno 312.000 dinara).

  Gorivo-  ukupan iznos je 384.000 dinara. Iznos za gorivo je potpuno identičan kao kod Narodnih novina, koje predstavljaju drugu vrstu medija (na događaj nije neophodno dopremiti kameru i drugu tehničku opremu), a i ukupan broj medijskih sadržaja se bitnije razlikuje.

  Službene dnevnice– ukupna vrednost je 1.680.000. U prilogu izveštaja  nema  nijednog naloga za službeno putovanje, a nema ni izveštaja sa službenih putovanja, koji potvrđuju da je ono obavljeno. Priloženi su jedino nalozi za isplatu. Na primer: vrednost jednog naloga koji je isplaćen   01.10.2016 je 351.746 dinara. Nalog za isplatu sam po sebi nije dovoljan da bi trošak bio priznat, jer u poreskom bilansu ne može biti priznat za knjiženje.

  Nabavka tehničke opreme– vrednost nabavke tehničke opreme je 1.754.400, a „opreme scenografije“- 960.000 dinara.

  Troškovi interneta– mesečni troškovi interneta za potrebe projekta  su 195.000 dinara. Prema široko dostupnoj informaciji na internetu, cena internet paketa iznosi do 7.000 dinara mesečno.

  Potrošni materijal, ptt telefon, električna energija– ukupan iznos je 1.200.000 dinara. U vezi sa ovom stavkom ostvarili smo uvid u račune za utrošak električne energije. Troškovi električne energije Televizije Belle amie pravdani su računima za više brojila stambenih i poslovnih prostora koja se vode na osobe za koje se može pretpostaviti da su povezana lica sa vlasnikom televizije, kao i računima brojila iz drugih opština. Korisnici tih brojila su Katarina Radomirović („električni kotao“ u Ulici Prijezdina 3), Katarina Radomirović („stambeni prostor“ u ulici Oblačića Rada 8/A) i Dragana Radomirović („drogerija“ u Ulici Stevana Prvovenčanog 9). Budžetskim sredstvima su izmirivani i računi vezani za brojila na Kameničkom visu (Republički Hidrometeorološki zavod), u Kruševcu (bez preciziranja o kom pravnom ili fizičkom licu je reč), Tupižnici („Repetitor Belle amie Manjinac BB“), Šljivoviku („RTV Belle amie Šljivovik BB“), Velikom Pupavcu („RT Belle amie Veliko Pupavce BB“) i Brzeći („Belle amie Brzeće“).

  Personalni troškovi– ukupan iznos je 5.424.000 dinara za 25 osoba, od kojih su deset novinari. Personalni troškovi projekta čine honorari učesnika projekta (zaposlenih na televiziji), koji su pravdani platnim listićima.

   

  • Radio Belle amie, projekat „Moj grad Niš“.

  Period realizacije projekta je jul- decembar. Iznos utrošenih budžetskih sredstava za potrebe projekta je 2.352.000 dinara. Broj planiranih i realizovanih medijskih sadržaja je 20.

  Finansijski deo izveštaja je popunjen, ali ne u potpunosti u traženoj formi.

  Stručna komisija za ocenu projekata upozorila je da su troškovi službenih dnevnica neprihvatljivi, ali su one uprkos tome ostale u revidiranom budžetu, samo neznatno umanjene (sa ukupno 672.000 na ukupno 648.000 dinara).

  Gorivo– Utrošeno je ukupno 96.000 dinara za 20 medijskih sadržaja.

  Službene dnevnice– ukupan iznos je 648.000 dinara. Nisu priloženi nalozi za službena putovanja. Priložena su jedino dva naloga za isplatu, čiji su iznosi po 342.000 dinara, što ne može biti osnov za knjiženje.

  Personalni troškovi– ukupan iznos je 1.296.000 dinara. Predviđeni su za osam osoba, od kojih su četiri urednici i novinari, a čine ih honorari članova projekta (zaposlenih), koji su pravdani platnim listićima.

   

  • Internet portal  Belle amie, projekat „Muzej književnosti“

  Period realizacije projekta je jul- decembar. Iznos utrošenih budžetskih sredstava 784.000 dinara. Broj planiranih i realizovanih medijskih sadržaja je pet medijskih celina i 50 medijskih sadržaja.

  Finansijski deo izveštaja je popunjen, ali ne u potpunosti u traženoj formi.

  Stručna komisija za ocenu projekata je ocenila da su „neprihvatljivi“ troškovi službenih dnevnica, koji su uprkos tome ostali i u revidiranom budžetu, s tim što su smanjeni sa ukupno 420.000 na ukupno 240.000 dinara.

  Gorivo– Ukupan iznos troškova goriva povećan je sa 56.000 dinara, koliko je za tu nemenu trebalo izdvojiti iz gradskog budžeta po osnovnom projektu, na 72.000 dinara, koliko je predviđeno u revidiranom budžetu. Odnos troškova goriva u revidiranom budžetu i broja medijskih sadržaja „pokazuje“ da su učesnici projekta za jedan medijski prilog „prešli“ više od 100 kilometara.

  Službene dnevnice– Utrošeno je ukupno 240.000 dinara, a iz izveštaja se vidi da postoji samo jedan nalog za isplatu.

  Personalni troškovi– Iz gradskog budžeta je utrošeno ukupno 360.000 dinara za dve angažovane osobe (projektni menadžer i novinar). Troškovi honorara učesnika projekta (zaposlenih) pravdani su platnim listićima.

  Nije istvaren uvid u prateću dokumentaciju.

   

  • Agencija „Petar Pan 018“ PR Bojan Ranđelović, projekat „Uposli se“.

  Period realizacije projekta je jul- decembar. Iznos utrošenih budžetskih sredstava za potrebe projekta 500.000 dinara. Broj planiranih i realizovanih medijskih sadržaja je 20.

  Finansijski deo izveštaja je nepotpun, odnosno ne sadrži, na primer, naziv izdavaoca računa, iznos dokumenata za plaćanje, vrstu dokumenata, broj i datum  dokumenata, broj i datum izvoda iz banke.

  Troškovi lokalnog transporta iznose ukupno 72.000 dinara, kancelarijski troškovi ukupno 15.000, a izrada promo spota 12.000. Agencija je za potrebe projekta iznajmljivala kameru i video montažu, ali ih nije plaćala sredstvima iz gradskog budžeta.

  Personalni troškovi su opredeljeni za tri osobe, od kojih su jedan novnar i jedan snimatelj.

  Nije ostvaren uvid u prateću dokumentaciju.

   

  • Radio City o.d. Niš, projekat „Otvoreni radio za otvoreno društvo“

  Period realizacije projekta je jul- decembar. Iznos ugovorenih sredstava 1.300.000 dinara, a utrošenih 1.293.430. Broj planiranih i realizovanih medijskih sadržaja je 60.

  Ovaj projekat spada u retke projekte sa ovog Konkursa kod kojih se utrošena sredstva razlikuju od ugovorenih, odnosno utrošena sredstva  nisu zaokruženi brojevi već realni računi.

  Jedini nedostatak u izveštaju je što za operativne troškove, čija je utrošena vrednost 349.252 dinara  (struja,  telefon , benzin, kancelarijski materijal) nisu dati podaci- broj i datum dokumenta, kao ni broj i datum izvoda iz banke.

  Personalni troškovi su predviđeni za pet osoba, među kojima nema novinara.

  Troškovi telefona su 25.000 dinara mesečno, električne energije- 10.000 dinara mesečno, a za  troškove benzina dato je ukupno 87.000 dinara.

   

  • City marketing centar Niš (Informativni portal grada Niša „Niške vesti“), projekat „Zdravo lice Niša“

  Period realizacije projekta je jul- decembar. Iznos ugovorenih sredstava je 800.000 dinara, a iznos utrošenih sredstava 800.000. Prema revidiranom budžetu, planirani broj medijskih sadržaja je 750, a prema finansijskom izveštaju planirano ih je znatno manje (250), a realizovan je 261 sadržaj.

  Finansijski deo izveštaja je nepotpun. Nisu dostupne informacije kao što su, na primer, naziv izdavaoca računa, iznos dokumenata za plaćanje, vrsta dokumenata, broj i datum dokumenata, broj i datum izvoda banke.

  Iz gradskog budžeta finansiraju se samo personalni troškovi, dok se operativni troškovi finansiraju iz sopstvenih izvora.

  Personalni troškovi su predviđeni za sedam osoba, od kojih su dve novinari i jedan urednik.

  Veće mesečne honorare od novinara (14.000 dinara) imaju administrator portala, administrator fesjbuk stranice i dizajner (25.000, 20.333 i 30.000 dinara).

  Za prevoz u gradu, telefon i internet predviđeni su niski mesečni iznosi (10.000, 8.000, 4.000 dinara), koje ne plaća grad.

   

  • Novinska agencija Beta Press Beograd, projekat „Unapređenje publiciteta  o aktivnostima  Grada Niša kao doprinos unapređenju informisanja

  Period realizacije projekta je avgust- decembar. Iznos ugovorenih sredstava je 420.000 dinara. Broj planiranih medijskih sadržaja je najmanje 90 agencijskih vesti, 90 fotografija iz Niša i regiona i 10 OMS objava grada Niša, a broj realizovanih sadržaja je 106 agencijskih vesti i OMS objava  i 135 fotografija.

  Finansijski izveštaj je uglavnom kompletan i uredan.

  Personalni troškovi su predviđeni za četiri osobe, od kojih su jedan novinar dopisnik i jedan fotoreporter dopisnik. U ove troškove spadaju plate zaposlenih i autorski honorari.

  Nije ostvaren uvid u prateću dokumentaciju.

   

  • Studentski informativno izdavački centar Niš, projekat Akademski list „Pressing“

  Period realizacije projekta je jun- decembar. Iznos ugovorenih i utrošenih  sredstava je 450.000 dinara. Broj planiranih i realizovanih medijskih sadržaja: tri broja akademskog lista „Pressing“.

  Finansijski izveštaj je u delu operativnih troškova kvalitetno popunjen, dok u delu personalnih troškova nedostaju brojevi i datumi ugovora.

   

  • Televizija Zona plus d. o. o. Niš, projekat  „Pitajte građane“  

  Period realizacije projekta je jul- decembar. Iznos utrošenih budžetskih sredstava je 8.150.900 donara.  Broj planiranih medijskih sadržaja je 1780.

  Nedostaje narativni deo izveštaja, koji smo tražili od Uprave za kulturu, ali je moguće da nije dostavljen zbog propusta.

  Ostali deo izveštaja je uredno popunjen. Kod operativnih troškova su navedeni svi brojevi računa, ali nedostaju datumi.

  Personalni troškovi iznose 4.857.900 i odnose se na 16 osoba, od kojih su tri novinari. U ove troškove spadaju bruto zarade zaposlenih, kao i pet  autorskih  honorara.

  Među troškovima pažnju privlače troškovi iznajmljivanja produkcije opreme (480.000 dinara ukupno, odnosno  90.000 dinara mesečno), kao i režijski troškovi od ukupno 1.920.000 dinara, među kojima su troškovi „struje“, ali i „REM-a, SBB-a i zakupa prostora“.

  Scenorafija za emisije koštala je građane ukupno 365.000 dinara.

   

  • Agencija za televizijsku produkciju South Side, projekat „Naša sela“

  Period realizacije  projekta je jul- decembar. Ukupno opredeljena budžetska sredstva su 350.000 dinara. Broj planiranih i realizovanih medijskih sadržaja je 24.

  Finansijski izveštaj je nepotpun, a delimično i netačno popunjen. U rubrikama za vrstu dokumenata, broj i datum dokumenta, kao i broj i datum izvoda banke  unošene su cifre (novčani iznosi) ili su rubrike ostajale prazne.

  Za personalne troškove projekta Grad Niš nije izdvojio ni dinar, već su oni podmireni iz sopstvenih sredstava. Presonalni troškovi su opredeljeni za šest osoba, od kojih su jedan urednik i dva novinara.

  U projektu su predviđene i službene dnevnice, u ukupnom iznosu od 127.000 dinara (30.000 dinara mesečno), ali za njihvu isplatu postoji pravni osnov jer se projekat realizuje na teritoriji južne Srbije.

   

  • Nivebia d. o. o. Niš (internet portal Građanin), projekat „Stav građana“.

  Period realizacije projekta je jul- decembar. Iznos planiranih i utrošenih budžetskih sredstava  je 200.000 dinara. Broj planiranih i realizovanih medijskih sadržaja je 41.

  Izveštaj je kompletan i pravilno popunjen.

  Projekat ne predviđa personalne troškove, izuzev „poslova izrade fotografija“, ali ni te troškove ne plaća Grad, već se oni finansiraju iz sopstvenih prihoda.

  Među operativnim troškovima su troškovi goriva (10.000 dinara mesečno), interneta (880 dinara mesečno, odnosno 5.280 dinara za sve vreme projekta), telefona  (2.660 dinara mesečno, odnosno 15.960 za sve vreme trajanja projekta), kao i „troškovi osveženja za učesnike projekta“ (5.000 dinara mesečno, odnosno 30.000 dinara ukupno).

   

  • City online o.d. Niš, projekat „Vršnjačko nasilje-stvarnost ili slučajnost?“

  Period realizacije projekta je jul- decembar. Iznos ugovorenih i utrođenih sredstava 470.000 dinara. Broj planiranih i realizovanim medijskih sadržaja 20 veb reportaža.

  Finansijski izveštaj je uglavnom uredno popunjen.

  Ispata personalnih troškova, koji su predviđeni za tri osobe- projektnog menažera, novinara i veb administratora,vršena je na osnovu ugovora o radu i autorskih ugovora. Honorari projektno menadžera ne isplaćuju se iz gradskog budžeta.

  Projekat nije predvideo operativne troškove.

   

  • Internet portal  Roma World, projekat „Info Rom“

  Period realizacije projekta je jul- decembar. Iznos utrošenih sredstava je 500.000 dinara. Broj planiranih i realizovanih medijskih sadržaja je 50 TV paketa.

  Finansijski deo izveštaja nepotpun i u većoj meri netačno popunjen.

  Najveći deo budžetskih sredstava opredeljen je za personalne troškove (453.000 dinara). U delu personalnih troškova umesto naziva izdavaoca računa upisani su autorski honorari, a nedostaju podaci kao što su vrsta dokumenata, broj i datum dokumenata, broj i datum izvoda iz banke.

  Angažovani montažer, organizator i blagajnik nisu primili honorare ni iz gradskog budžeta, a ni iz drugih izvora.

   

  • Simplicity d.o.o.Niš- Južne vesti, projekat „Institucije u službi građana Niša“

  Period realizacije projekta je jul- decembar. Iznos ugovorenih i utrošenih sredstava 2.000.000 dinara. Broj planiranih i realizovanih medijskih sadržaja je 26.

  Finansijski deo izveštaja je kompletan i pravilno popunjen.

  Operativni troškovi  u visini od 980.000 su podeljeni  na više partija. Iz priloženog finansijskog izveštaja ne može se nepobitno zaključiti da li je oprema u ukupnom iznosu od 147.000 dinara iznajmljena, kupljena (bar njen deo) ili je reč o plaćanju usluge.

  Za koordinatora projekta mesečni honorar od 30.000 dinara nije isplaćivan iz gradskog budžeta, a honorari novinara i novinara saradnika jesu.

  Na projektu su angažovana i četiri glumca, za šta je iz budžeta izdvojeno ukupno 120.000 dinara.

   

  • Kopernikus cable network d.o.o. Niš, prijekat „Sigurna budućnost Niša i u Nišu“

  Period realizacije projekta je jul- decembar. Iznos ugovorenih i utrošenih sredstava je 4.500.000 dinara. Broj planiranih i realizovanih medijskih sadržaja  su 24 emisije, 24 reprize, 184 urađenih priloga, 188 emitovanih priloga i 500 obaveštenja.

  Izveštaj je kompletan i pravilno popunjen.

  Stručna komisija za ocenu projekata je upozorila da su troškovi programske trase Niš- Beograd- STN Slovenija    „neprihvatljivi“ za ovakav projekat, ali su oni ostali i u revidiranom budžetu (u iznosu od 2.400.000 dinara).Troškovi programske trase plaćani su budžetskim sredstvima preko deviznih računa.

  Televizija je kroz projekat nabavila opremu u ukupnoj vrednosti od 720.000 dinara (mesečno 120.000 dinara).

  Presonalni troškovi su opredeljeni u iznosu od 3.147.586 dinara za honorare 12 članova projektnog tima, od kojih su petoro novinari. Nijedan honorar nije isplaćen iz gradskog budžeta već su oni izmireni iz sopstvenih sredstava.

   

  • PREPORUKE
  • Finansijske i narativne izveštaje medija čiji su projekti budžetski podržani na Konkursima za sufinansiranje treba da monitorišu nezavisne revizorske kuće
  • Nezavisnu revizorsku kuću treba da angažuje Grad, odnosno Uprava za kulturu, a sredstva za tu namenu moraju biti predviđena u gradskom budžetu
  • Način trošenja budžetskih sredstava za medijske projekte za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja svake godine treba da kontolišu nadležne inspekcije zadužene za budžet i finansije.
  • Izveštaji nezavisnih revizorskih kuća ili nadležnih inspekcija moraju biti javno objavljeni na zvaničnom sajtu Grada, kao i u medijima koji su budžetski sufinansirani na Konkursu
  • Mediji u čijim finansijskim i narativnim izveštajima ovi organi konstatuju/ ozbiljne nepravilnosti ne smeju aplicirati na sledećem Konkursu
  • U Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja mora biti naglašeno da se Konkus, kao ni budžetska sredstva ne smeju koristiti za finansiranje redovnog funkcionisanja medija. Medijski projekti ne smeju sadržati troškove nabavke opreme koja nema direktne veze sa realizacijom projekta, troškove zakupa prostora, troškove službenih dnevnica za aktivnosti na teritoriji grada i previsoke operativne i personalne troškove.

   

  Izvor: Lokalni antikorupcijski forum u Nišu

  Biro za društvena istraživanja

  Foto: V. Torović/RAS SRBIJA

  Klikni za komentar

  Odgovori

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

  Na Vrh
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com