• Društvo

  ВЕЛИКА ШАНСА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ И ЗАДРУГАРСТВО У БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ: РАСПИСАН ЈАВНИ KОНKУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗЕМЉОРАДНИЧKЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗАДРУГЕ У 2019. ГОДИНИ, ПИРОТСKИ ОКРУГ ПРИОРИТЕТ ДРЖАВЕ!

  Кабинет министра без портфељ, задуженог за регионални развој и  координацију рада јавних предузећа расписао је Јавни конкурс за реализацију Програма подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја кроз учешће државе у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2019. години на целокупној територији Републике Србије, а  нарочито у Нишавском, Топличком, Пиротском, Јабланичком, Пчињском управном округу и Аутономној Покрајини Косово и Метохија. Ово је добра прилика за земљорадничке и пољопривредне задруге у Белој Паланци да уз помоћ државе направе искорак у свом раду.

   Субјекти који могу бити подносиоци пријаве на конкурс заједно са јединицом локалне самоуправе су:  Земљорадничке и пољопривредне задруге које су стекле својство правног лица уписом у регистар који води орган надлежан за послове регистрације привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) 2017,  2018. и 2019. године ( у даљем тексту: новоформиране задруге); Земљорадничке и пољопривредне задруге које су стекле својство правног лица уписом у регистар који води орган надлежан за послове регистрације привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) до краја 2016. године ( у даљем тексту: старе задруге); Земљорадничке и пољопривредне задруге које су стекле својство правног лица уписом у регистар који води орган надлежан за послове регистрације привредних субјеката (Агенција за привредне регистре), као сложене задруге ( у даљем тексту: сложене задруге).

  Циљ Програма је системско унапређење пословања задруга, као и квалитета живота у руралним срединама кроз равномернију расподелу дохотка и повећање економских могућности у склопу равномерног регионалног развоја.

  Реализацијом Програма се унапређује задружни систем и повећава конкурентност, али се обухвата и аспект друштвених и социјалних промена у којима су задруге значајан актер.

  Развој производних и прерађивачких капацитета задруга је предуслов да се оне равноправно  укључе у тржиште финалних прехрамбених производа.

  Специфични циљеви који би требало да се остваре реализацијом овог Програма су:

  1. Оснивање задруга у срединама где оне не постоје или су у претходном периоду престале да постоје;
  2. Унапређење сировинске базе за повећање производње млека, меса, воћа, поврћа и других биљних производа;
  3. Иновирање  и техничко-технолошко опремање задруга ради добијања производа са додатом вредношћу;
  4. Подстицање међузадружне сарадње и већи утицај на локалну средину, као и брига о људским ресурсима;
  5. Раст конкурентности задруга коришћењем нових технологија и научних знања;
  6. Коришћење расположивих локалних ресурса у функцији укупног развоја:
  7. Успоравање процеса миграција.

  Максималан предвиђен износ бесповратних средстава:

  • За новоформиране задруге 7.500.000,00 динара;
  • За старе задруге 15.000.000,00 динара;
  • За сложене задруге 60. 000.000,00 динара.

  Сви тражени износи за реализацију пројекта укључују и порез на додату вредност.

  Додељена бесповратна средства ће бити пренета на подрачун за текуће наменске трансфере у ужем смислу од Републике нижем нивоу власти, а јединица локалне самоуправе ће та средства пренети задрузи на посебан  наменски динарски подрачун код Управе за трезор. Средства ће бити пренета на основу Решења министра и у року прописаним Уговором о додели бесповратних средстава.

  Добра прибављена на основу додељених бесповратних средстава чине имовину задруге у задружној својини. Задруге које су стекле право својине на добрима која су прибављена на основу додељених бесповратних средстава, не могу иста отуђити у року од пет година од дана закључења уговора.

  Добра прибављена на основу додељених бесповратних средстава не могу бити предмет хипотеке или залоге ради обезбеђења извршења обавеза из уговора о кредиту у року од пет година од дана закључења уговора.

  Задруге могу остварити право на финансирање следећих пројектних активности:

  1. Набавку живих животиња од привредних друштава регистрованих за трговину на велико животињама за потребе формирања или повећања основног стада, осим набавке мушких говеда.
  2. Набавка опреме и механизације за потребе унапређења квалитета и капацитета фарми за производњу млека и тов стоке;
  3. Набавку опреме за прераду млека и меса;
  4. Набавку опреме и механизације за складиштење, сортирање, паковање и прераду воћа и поврћа;
  5. Набавку опреме и механизације за потребе производње у воћарству, виноградарству и повртарству и подизање матичних засада;
  6. Набавку опреме и механизације за производњу и прераду украсног, ароматичног, зачинског и лековитог биља;
  7. Набавку опреме и механизације за складиштење и прераду житарица;
  8. Набавку опреме за пчеларство;
  9. Изградњу монтажних објеката од префабрикованих елемената и набавку опреме за финалну прераду пољопривредних производа (само за сложене задруге).

  Бесповратна средства нису намењена за:

  1. Трошкове набавке грађевинског материјала и извођења грађевинских радова (осим за сложене задруге);
  2. Трошкове овере уговора код јавног бележника;
  3. Трошкове за куповину половне и репариране опреме и материјала;
  4. Покривање трошкова дуговања из претходног периода;
  5. Плаћање путем компензације и цесије;
  6. Новчане казне и трошкове парничног поступка;
  7. Трошкове банкарских провизија, кредита, курсних разлика;
  8. Кредитирање трећих лица;
  9. Консултантске и маркетиншке услуге;
  10. Трошкове за прикупљање документације за пријаву на конкурс;
  11. Трошкове гаранција и полисе осигурања;
  12. Трошкове превоза;
  13. Промета између повезаних лица;
  14. Трајна обртна средства;
  15. Трошкове увоза, царине, шпедиције;
  16. Трошкове закупа и лизинга;
  17. Трошкове амортизације и одржавања.
  18. Трошкове набавке концетроване и кабасте сточне хране.

  Испуњеност услова за доделу средстава утврђује Комисија за оцену и контролу реализације програма  коју образује министар.

  Комисија проверава формалну исправност докумената, утврђује испуњеност услова и критеријума прописаних овим Програмом и доноси предлог Решења министру о додели бесповратних средстава.

  Коначну одлуку о додели средстава доноси министар Решењем, на предлог Комисије, а у складу са утврђеним критеријумима, до утрошка средстава предвиђених буџетом за реализацију овог Програма.

  Министар закључује уговор са градоначелником или председником општине и директором задруге, којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности у вези са коришћењем бесповратних средстава.

  Рок за подношење пријава је до 15.08.2019. године, за новоформиране и старе задруге, а за сложене задруге рок је до 01.09.2019. године.

  Д.К.

  Фото: Љ.К.

  (Израду овог медијског садржаја суфинансиралa је Општина Бела Паланка. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не одражавају  ставове органа који је доделио средства)

  Klikni za komentar

  Odgovori

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

  Na Vrh
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com