Novosti online

Бон­дов „астон мар­тин” из фил­ма „Спек­тра” про­дат на аук­ци­ји за 3,1 ми­ли­он евра

Пре­ма из­ве­шта­ји­ма аген­ци­ја

Лон­дон – Пред­ме­ти ко­ји су као ре­кви­зи­та или сце­но­граф­ски еле­мен­ти ко­ри­шће­ни у 24. фил­му о тај­ном аген­ту 007 – „Спек­тра”, по­ну­ђе­ни су на про­да­ју у чу­ве­ној аук­циј­ској ку­ћи „Кри­сти” у Лон­до­ну.

Пр­стен тај­не ор­га­ни­за­ци­је „Спек­тра” (Фо­то Рој­терс/Х. Ма­кеј)

Ком­па­ни­ја „ЕОН про­дак­шенс”, ко­ја ре­а­ли­зу­је фил­мо­ве о Џеј­мсу Бон­ду, од­лу­чи­ла је да на про­да­ју по­ну­ди пред­ме­те из фил­ма у ре­жи­ји Се­ма Мен­де­са, из­ве­сти­ли су свет­ски ме­ди­ји.

На аук­ци­ји су нај­ви­ше па­жње при­ву­кли Бон­до­во оде­ло ко­је је ди­зај­ни­рао Том Форд, руч­ни сат „оме­га” и, на­рав­но, ауто­мо­бил „астон мар­тин ДБ10”, спе­ци­јал­но из­ра­ђен са­мо за филм.

За по­тре­бе „Спек­тре” по­себ­но је на­пра­вље­но 10 при­ме­ра­ка тог ауто­мо­би­ла, од ко­јих је осам оште­ће­но то­ком сни­ма­ња или су то­ли­ко уни­ште­ни да ви­ше не мо­гу да се во­зе по пу­те­ви­ма, на­ве­ли су бри­тан­ски ме­ди­ји. По­ну­ђе­ни „астон мар­тин ДБ10”, ко­ји се не на­ла­зи у ре­гу­лар­ној по­ну­ди ре­но­ми­ра­ног бри­тан­ског про­из­во­ђа­ча, про­дат је за око 3,1 ми­ли­он евра, пре­нео је Тан­југ. Нај­ни­жа це­на на аук­ци­ји за тај Бон­дов ауто, ко­ји је мо­гао да до­стиг­не бр­зи­ну од 305 ки­ло­ме­та­ра на час, и на ко­јем је и пот­пис глум­ца Да­ни­је­ла Креј­га, би­ла је 1,3 ми­ли­о­на евра (ми­ли­он фун­ти), из­ве­стио је Би-Би-Си.

„Оме­га” сат (Фо­то Рој­терс/Х. Ма­кеј)

Оде­ло ко­је је Крејг но­сио у фил­му про­да­то је за 127.000 евра, пре­не­ла је Бе­та.

Још 14 пред­ме­та би­ће по­ну­ђе­но на до­бро­твор­ној ин­тер­нет аук­ци­ји ко­ја ће тра­ја­ти до утор­ка, ме­ђу ко­ји­ма су и че­ти­ри са­та ко­ја су се ко­ри­сти­ла за вре­ме сни­ма­ња, укљу­чу­ју­ћи по­ме­ну­ти „оме­га си­ма­стер 300” ко­ји ко­шта око 25.000 евра, као и пр­стен и ма­ска тај­не ор­га­ни­за­ци­је „Спек­тра”. „Мар­ти­ни” шеј­кер и две ча­ше по­ну­ђе­ни су за 3.500 евра.

Link Izvora

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh