Novosti online

Лажни еври из Напуља

Евро је ла­не, ви­ше не­го ра­ни­је, био ме­та фал­си­фи­ка­то­ра. Ова­кав тренд уочен је у Не­мач­кој, али и дру­гим де­ло­ви­ма све­та. Раз­ли­ка је је­ди­но у нов­ча­ни­ца­ма ко­је су оми­ље­не ме­ђу фал­си­фи­ка­то­ри­ма: у Не­мач­кој се нај­ви­ше кри­во­тво­ри нов­ча­ни­ца од 50 евра, а у све­ту банк­но­та од 20 евра.

Ба­ве­ћи се овом те­мом, не­мач­ки не­дељ­ник „Шпигл” пре­но­си за­кљу­чак Не­мач­ке цен­трал­не бан­ке: „Од уво­ђе­ња евра у пр­о­мет 2002. го­ди­не ни­је от­кри­ве­но ви­ше фал­си­фи­ко­ва­них нов­ча­ни­ца. Са­мо је Европ­ска цен­трал­на бан­ка из­бро­ја­ла 899.000 ла­жних банк­но­та. Од овог бр­о­ја, око 11 од­сто (95.357) от­кри­ве­но је у Не­мач­кој.”

Пр­ви чо­век Не­мач­ке цен­трал­не бан­ке Карл Лу­двиг Ти­ле су­мор­но за­кљу­чу­је: „Фал­си­фи­ко­ва­ње нов­ца по­при­ми­ло је за­бри­ња­ва­ју­ће раз­ме­ре.” Ко­ли­ко је ова оце­на тач­на, нај­бо­ље го­во­ри по­да­так да је ла­не фал­си­фи­ко­ва­ње евра у Не­мач­кој, у од­но­су на 2014. го­ди­ну, ско­чи­ло за чак 51 од­сто.

Струч­ња­ци пр­о­це­њу­ју да су ла­жни еври на­пра­ви­ли ште­ту од 4,4 ми­ли­о­на евра, што је ипак ма­ње од од 2004, ка­да је оства­рен не­га­тив­ни ре­корд од 6,1 ми­ли­он евра. Об­ја­шње­ње за ову раз­ли­ку је јед­но­став­но: фал­си­фи­ка­то­ри су те го­ди­не нај­ви­ше „об­ра­ђи­ва­ли” нов­ча­ни­це од 100 и 200 евра, а са­да су се пре­ква­ли­фи­ко­ва­ли за два­де­се­ти­це и пе­де­се­ти­це. Пр­о­це­на је да су фал­си­фи­ка­то­ри евра ши­ром пла­не­те на­пра­ви­ли ште­ту од 39 ми­ли­о­на евра.

Пре­ма са­зна­њи­ма не­мач­ких ис­тра­жи­те­ља, чак 80 од­сто свих евра фал­си­фи­ко­ва­них у Евро­пи сти­же из Ита­ли­је. Не­зва­нич­на пре­сто­ни­ца фал­си­фи­ка­то­ра нов­ца је На­пуљ.

Но­во у све­ту фал­си­фи­ка­та је­сте то да у пр­о­ме­ту све че­шће пр­о­на­ла­зе по­је­ди­нач­не нов­ча­ни­це „пр­о­из­ве­де­не” уз по­моћ ком­пју­те­ра.

„На ин­тер­не­ту је да­нас мо­гу­ће пр­о­на­ћи све што је по­треб­но да би се на­пра­вио ла­жни но­вац”, ка­же за не­дељ­ник „Цајт” Са­бри­на Да­мрат из не­мач­ке кри­ми­на­ли­стич­ке по­ли­ци­је. „Уз по­моћ ра­зних плат­фор­ми – нај­бо­љи пр­о­гра­ми до­ла­зе из Ки­не – чак и сред­њо­шко­лац са со­лид­ним зна­њем ком­пју­тер­ске тех­ни­ке мо­же да на­пра­ви до­бар фал­си­фи­кат.”

Не­мач­ка по­ли­ци­ја има и спе­ци­јал­но оде­ље­ње ко­је се ба­ви са­мо овом вр­стом кри­ми­на­ла и где се чу­ва­ју нај­о­ри­ги­нал­ни­ји фал­си­фи­ка­ти. Цен­трал­но ме­сто у овој бо­га­тој ко­лек­ци­ји има нов­ча­ни­ца од 300 евра – банк­но­та ко­ја ни­ка­да ни­је би­ла у пр­о­ме­ту. Ис­тра­жи­те­љи не зна­ју да ли је аутор ове нов­ча­ни­це био не­ки озби­љан фал­си­фи­ка­тор или оби­чан ша­љив­џи­ја.

Др­жа­ве се, на­рав­но, свим сред­стви­ма бо­ре пр­о­тив фал­си­фи­ка­то­ра. Јед­но од нај­бо­љих – али и ве­о­ма ску­пих – ре­ше­ња је­сте штам­па­ње све ква­ли­тет­ни­јих нов­ча­ни­ца.

Ова фор­му­ла је при­ме­ње­на и на евро. Већ су у пр­о­ме­ту но­ве нов­ча­ни­це: од пет, 10 и 20 евра, а оче­ку­је се да би но­ва пе­де­се­ти­ца мо­гла да стиг­не 2017. го­ди­не.

Реч је о банк­но­та­ма штам­па­ним на још ква­ли­тет­ни­јем и ја­чем па­пи­ру, са до­дат­ном за­шти­том од кри­во­тво­ре­ња.

За­ме­на нов­ца је, ме­ђу­тим, скуп по­сао. За­ме­на два­де­се­ти­ца из­ве­де­на је кра­јем но­вем­бра пр­о­шле го­ди­не ка­да је у оп­ти­цај пу­ште­но чак 4,3 ми­ли­јар­де нов­ча­ни­ца од 20 евра. Штам­па­ње но­вих банк­но­та ко­шта­ло је осам евро­цен­ти по нов­ча­ни­ци – укуп­но чак 344 ми­ли­о­на евра.

Пре­ма пр­о­це­на­ма Европ­ске цен­трал­не бан­ке, у дру­гој по­ло­ви­ни 2015. у оп­ти­ца­ју је би­ло ви­ше од 18 ми­ли­јар­ди евро­нов­ча­ни­ца.

Link Izvora

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh