Novosti online

НАЛЕД писао „Политици”, а текст објавио у „Данасу”

У ре­а­го­ва­њу на тек­сто­ве „Ко­ме се на­ме­шта по­сао са фи­скал­ним ка­са­ма” и „Он-лајн фи­скал­не ка­се ску­пе за Ср­би­ју” у „По­ли­ти­ци” од 4. и 6. мар­та, у ко­ји­ма смо углав­ном пре­не­ли оце­не и ста­во­ве Фи­скал­ног са­ве­та, Ана Бр­на­бић, пот­пред­сед­ни­ца Управ­ног од­бо­ра На­ци­о­нал­не али­јан­се за ло­кал­ни раз­вој (НА­ЛЕД) по­сла­ла је пи­смо на­шој ре­дак­ци­ји у ко­ме, по­зи­ва­ју­ћи се на За­кон о јав­ном ин­фор­ми­са­њу, зах­те­ва да га об­ја­ви­мо у це­ли­ни и на истом ме­сту, као и тек­сто­ве ко­је смо прет­ход­но об­ја­ви­ли. Та­ман ка­да смо се спре­ма­ли да с аутор­ком сту­пи­мо у кон­такт, јер је 8.239 ка­рак­те­ра ње­ног ре­а­го­ва­ња го­то­во це­ла стра­на у „По­ли­ти­ци”, Бр­на­би­ће­ва свој текст ша­ље листу „Данас” ко­ји га ин­те­грал­но об­ја­вљу­је. Че­му то­ли­ко не­стр­пље­ње, па и не­ко­рект­ност, јер је „По­ли­ти­ка” у пр­вом тек­сту од 4. мар­та по­зва­ла НА­ЛЕД, као дру­гу стра­ну, и пре­не­ла њи­хов став, оста­је за са­да без од­го­во­ра.

„По­ли­ти­ка”, ипак, пре­но­си, по на­шем из­бо­ру, нај­зна­чај­ни­је де­ло­ве из пи­сма Бр­на­би­ће­ве у ко­ме се мо­же са­гле­да­ти при­ро­да ње­ног не­за­до­вољ­ства ста­во­ви­ма и оце­на­ма Фи­скал­ног са­ве­та и ње­ног чла­на Ал­ти­пар­ма­ко­ва.

Бр­на­би­ће­ва у свом тек­сту под на­сло­вом „Моћ и од­го­вор­ност Фи­скал­ног са­ве­та” ка­же да је „нео­д­го­вор­но” нај­бо­ља реч ко­јом мо­же да се оце­ни на­ступ Са­ве­та. И да је „ана­ли­зом са­мо јед­не ме­ре и очи­глед­но рас­по­ла­жу­ћи са не­до­вољ­но ин­фор­ма­ци­ја ФС не­по­треб­но по­жу­рио да уни­зи по­сао на ко­јем су го­ди­ну да­на ра­ди­ле де­се­ти­не струч­ња­ка из др­жав­них ор­га­на, при­вре­де и ци­вил­ног сек­то­ра”.

Бр­на­би­ће­ва пи­та „ако је Са­вет ин­сти­ту­ци­ја ко­ја да­је не­за­ви­сну оце­ну еко­ном­ске и фи­скал­не по­ли­ти­ке вла­де, за­што ана­ли­за овог те­ла ни­је об­у­хва­ти­ла ме­ре Про­гра­ма ко­је би си­гур­но ути­ца­ле на ста­ње у бу­џе­ту, по­ре­ске олак­ши­це за по­чет­ни­ке у би­зни­су, сма­ње­ње не­по­ре­ских на­ме­та и сл. За­што је он-лајн фи­ска­ли­за­ци­ја нај­бол­ни­ја тач­ка? Мо­жда за­то што је за­пра­во реч о но­вој рун­ди ста­рог не­спо­ра­зу­ма на ре­ла­ци­ји Ал­ти­пар­ма­ков – Иван Си­мич (пр­ви за­го­вор­ник уво­ђе­ња он-лајн ка­са)”.

За њу је „…нај­бол­ни­је не­ра­зу­ме­ва­ње уло­ге ци­вил­ног сек­то­ра. НА­ЛЕД ни­је ру­ко­во­дио из­ра­дом Про­гра­ма као што твр­ди ФС већ је за­јед­но са Ре­пу­блич­ким се­кре­та­ри­ја­том за јав­не по­ли­ти­ке ко­ор­ди­ни­рао про­цес из­ра­де што је бит­на раз­ли­ка. На­жа­лост, још смо та­ква др­жа­ва у ко­јој је нео­п­ход­но да не­ко ву­че др­жав­не ор­га­не за ру­кав и те­ра их да ра­де јер се са­ми ни­ка­да не­ће до­го­во­ри­ти. Ни­је НА­ЛЕД на­пра­вио На­ци­о­нал­ни про­грам и дао га вла­ди већ су то учи­ни­ла вла­ди­на те­ла – Струч­на гру­па и Ко­ор­ди­на­ци­о­но те­ло у ко­ји­ма су би­ли: пет ми­ни­ста­ра, пред­став­ни­ци По­ре­ске упра­ве, Упра­ве ца­ри­на, Тр­жи­шне ин­спек­ци­је, ПКС, при­вред­ни­ци и мно­ги дру­ги”.

Пот­пред­сед­ни­ца Управ­ног од­бо­ра НА­ЛЕД-а ка­же да је „за Ал­ти­пар­ма­ко­ва упит­но уче­шће НА­ЛЕД-а у про­це­су из­ра­де про­гра­ма јер се „ра­ди о ор­га­ни­за­ци­ји при­ват­них ком­па­ни­ја”. Нај­пре, исти­не ра­ди, НА­ЛЕД је у тај про­цес ушао као не­ко ко је пред­ло­жио до­но­ше­ње про­гра­ма ко­јим ће се ко­нач­но др­жа­ва на кон­кре­тан на­чин по­за­ба­ви­ти си­вом зо­ном и ко је на кра­ју по­зван да као пред­ла­гач и уче­ству­је. На­да­мо се да ФС не бра­ни пра­во би­ло ко­ме од 7,5 ми­ли­о­на гра­ђа­на да вла­ди пред­ло­жи ре­ша­ва­ње од­ре­ђе­ног про­бле­ма. Уз то, НА­ЛЕД ни­је са­мо ор­га­ни­за­ци­ја при­ват­них ком­па­ни­ја већ и ло­кал­них са­мо­у­пра­ва ко­је та­ко­ђе му­чи си­ва еко­но­ми­ја, као и ци­вил­ног сек­то­ра. То Фи­скал­ни са­вет или не зна или на­мер­но за­бо­ра­вља. На кра­ју, ко ће да се по­бу­ни про­тив си­ве еко­но­ми­је ако не при­ват­не ком­па­ни­је ко­је та по­ја­ва јед­ну по јед­ну га­си? Је ли јав­ни ин­те­рес да при­вре­да ћу­ти? Са­вет и Ал­ти­пар­ма­ков да­ли су се­би пу­но за пра­во ода­би­ром по­доб­них и не­по­доб­них за овај по­сао (што се од­но­си и на про­гла­ша­ва­ње РСЈП-а за не­на­дле­жну ин­сти­ту­ци­ју)”.

Шта је за­кљу­чак из­ве­шта­ја Фи­скал­ног са­ве­та – пи­та Бр­на­би­ће­ва на кра­ју и до­да­је: „Са­че­кај­мо да се пр­во ре­а­ли­зу­је Про­грам тран­сфор­ма­ци­је ПУ и он­да мо­же­мо да раз­мо­три­мо мо­гућ­ност уво­ђе­ња он-лајн ка­са. Ни­је по­треб­но за­ми­шља­ти ко­ли­ко би­смо че­ка­ли да се је­дан др­жав­ни ор­ган сам ре­фор­ми­ше. Нео­д­го­вор­но и ис­под ни­воа јед­не та­ко ва­жне не­за­ви­сне ин­сти­ту­ци­је ка­кав је Фи­скал­ни са­вет”.

Link Izvora

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh