• Ekonomija

  Doprinos akademaca razvoju juga Srbije

  Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu i Regionalna razvojna agencija Jug raspisali Javni poziv za učešće malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u projektu Doprinos akademaca razvoju (DAR).

  Opšti cilj projekta DAR je ostvarenje saradnje između Ekonomskog fakulteta i malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koja će rezultirati benefitima za obe strane.

  Studentima se, u okviru nastave na odgovarajućem predmetu, predstavlja neki od problema ili dilema u poslovanju preduzeća, a koje bi oni trebalo da pokušaju da reše, odnosno da predlože moguće ideje.

  Na taj način, preduzećima se omogućava pristup novim idejama i mogućnostima za unapređenje poslovanja.

  Takođe, cilj projekta je omogućavanje preduzećima da se upoznaju sa potencijalnim kadrovima, čime se značajno olakšava proces regrutovanja novih zaposlenih u budućnosti.

  S druge strane, ovakav vid saradnje omogućava studentima da se upoznaju sa poslovanjem preduzeća i problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju.

  Na ovaj način sadržaj nastave na Fakultetu značajno se obogaćuje praktičnim pristupom.

  Prema tome, cilj projekta je i obezbeđenje pristupa realnim problemima i dilemama.

  Takodje, cilj projekta ogleda se i u omogućavanju studentima da primene svoje znanje i provere svoje operativne veštine.

  Rešavanje praktičnog problema trebalo bi da rezultira izradom studije slučaja, u okviru koje bi bilo predstavljeno preduzeće, trenutno stanje, rezultati analize (koristi i troškovi), predlozi za unapređenje poslovanja, kao i stanje koje se očekuje nakon implementacije predloženih načina unapređenja.

  Za učešće u realizaciji projekta DAR mogu se prijaviti mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji posluju u sektoru proizvodnje ili prerade i koji ispunjavaju sledeće uslove:

  ·         da su registrovani na teritoriji Grada Niša pre 01.01.2016. godine u skladu sa važećim zakonom koji se na njih odnosi,

  ·         da su u većinskom domaćem vlasništvu,

  ·         da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije,

  ·         da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa,

  ·         da su pozitivno poslovali u 2016. godini,

  ·         da im u prethodne dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti,

  ·         da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći.

  Javni poziv je otvoren u periodu od 01. septembra do 15. septembra 2017. godine.

  Dokumentacija koja se dostavlja prilikom konkurisanja:

  ·         Obrazac 1 – Prijavni formular,

  ·         Obrazac 2 – Izjava,

  ·         Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena fotokopija),

  ·         Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj podnosioca prijave za 2016. godinu – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu izdata od Agencije za privredne registre (APR) ili pisanu izjavu zakonskog zastupnika podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR-u na konačnu obradu.

  Prijavljivanje se vrši podnošenjem propisane dokumentacije na adresu Ekonomski fakultet, Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 11, 18000 Niš.

  Dokumentacija za prijavu se nalazi na sajtu Fakulteta (www.eknfak.ni.ac.rs), a štampana verzija može se preuzeti na Fakultetu.

  LJ.P.

  Klikni za komentar

  Odgovori

  Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

  Na Vrh
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com